การรับฟังธรรมชาติ

การเปิดประตูสู่ธรรมชาติ การรับสาร คือ การจูนพลังงาน การเชื่อมโยง การรับรู้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่ปรากฎอยู่ โดยเชื่อมโยงจากประสบการณ์ที่เราเคยประสบมาซึ่งมีหลายรูปแบบ ดังนั้น การนิยามอาจจะจำกัดโอกาสในการรับสาร หากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง โดยวิทยากรให้แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อในการทดลองปฏิบัติ 2 ประการ 1) ชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่า และคู่ควรต่อการเคารพ 2) ทุกคนทำได้ เรียนรู้ทักษะการรับฟังเเละพื้นฐานการรับฟังธรรมชาติ การสื่อสารกับธรรมชาติ เป็นแนวคิดที่ผู้สอนเรียนรู้จากสมาชิกของชุมชนฟินด์ฮอร์น (Findhorn) เป็นชุมชนที่เกิดจากากรรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ทดลองและแสวงหากแนวทางการใช้ชีวิตที่เป็นไปเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสกอตแลนด์ มีการรวมตัวกันมามากกว่า 50 ปีแล้ว ชุมชนทางเลือกแห่งนี้ ถือเป็นชุมชนทางจิตวิญญาณสมัยใหม่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การทดลองของพวกเขาได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้คนที่สนใจในสิ่งเดียวกัน…

Continue Readingการรับฟังธรรมชาติ

ขยายเพดานการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

เป็นเวลานานหลายปีมาแล้ว การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อให้สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีได้นั้น  จะต้องพิจารณาจำนวนหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ลูกหนี้รายเล็ก ไม่เกิน  100,000 บาท (แต่ถ้าเป็นลูกหนี้ของธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตัวเลขจะอยู่ที่ไม่เกิน 200,000 บาท) ลูกหนี้รายกลาง ไม่เกิน 500,000 บาท และลูกหนี้รายใหญ่ คือมีจำนวนเกิน 500,000 บาทขึ้นไป โดยการจำหน่ายหนี้สูญจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 186…

Continue Readingขยายเพดานการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล