Read more about the article ทีมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์
Effective team for brand communication

ทีมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์

การร่วมกันทำงานเป็นทีมในการสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์มีความสำคัญมาก ถึงแม้จะเป็นทีมงานขนาดเล็กก็ยังดีกว่าการทำงานคนเดียว และทีมงานขนาดเล็กก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าทีมงานขนาดใหญ่ เพราะการทำงานเป็นทีมจะช่วยในการสร้างแนวคิดใหม่ที่คนๆเดียวอาจจะนึกไม่ถึง คน 6 คนย่อมสามารถรังสรรค์แนวคิดได้มากกว่าคนคนเดียว และจากนั้นก็สามารถที่จะร่วมกันต่อเติมความคิดและช่วยกันเลือกแนวคิดที่ดีที่สุด เพราะการที่มีคนมากขึ้นก็จะได้รับประสบการณ์ที่มากขึ้นมาช่วยกันระดมสมองแต่ก็มักจะมีคำถามว่าถ้ามีทีมงานถึง 12 คน ทำไมถึงไม่ดีกว่า เพราะการที่มีคนถึง 12 อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นทีม แต่เป็นในระดับคณะทำงาน (Committee) การมีคนมากขึ้นก็อาจจะก่อให้เกิดการทำลายแนวคิดลง ดังนั้นคณะทำงานก็มักจะมีการแบ่งเป็นคณะทำงานย่อย (Sub-Committee) ที่ให้ความสำคัญกับชิ้นงานเป็นเรื่องๆไปความเข้าใจผิดที่มักจะเกิดขึ้นในการทำงานเป็นทีมสำหรับการสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์มีดังนี้1.การที่มีงาน หรือ โปรเจคขนาดใหญ่ระดับชาติ หรือ ระหว่างประเทศ ก็จะต้องมีจำนวนสมาชิกในทีมมากขึ้น2.สมาชิกทุกคนในทีมควรที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการสื่อสารในทุกๆขั้นตอนร่วมกันสาเหตุที่เป็นความเข้าใจผิดก็ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า ถ้ามีปริมาณสมาชิกมากเกินไปก็จะเรียกว่าเป็นคณะทำงานที่อาจจะช่วยกันทำลายแนวคิดใหม่ มากกว่าที่จะช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีคณะกรรมการเป็นจำนวนมากก็อาจจะแต่งตั้ง คณะทำงานย่อยหลัก…

Continue Readingทีมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์
Read more about the article การสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จควรเป็นอย่างไร
How does successful brand communication look like?

การสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จควรเป็นอย่างไร

จากในบล็อกที่ผ่านมาได้กล่าวถึงความสำคัญของการสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์ เป็นที่สงสัยว่าการสื่อสารนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไรเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งพอสรุปคุณลักษณะที่จำเป็นต่อความสำเร็จได้ดังนี้1.ความสามารถในการสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น เพราะผู้บริโภคเป้าหมายจะเจอกับตราผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมากในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้รับความสนใจ ความท้าทายอยู่ที่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าทุกครั้งที่ผู้บริโภคพบปะกับตราผลิตภัณฑ์และจะสังเกตเห็นท่ามกลางคู่แข่งที่มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงจะต้องสามารถที่จะสร้างผลกระทบและการดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้ได้2.การสร้างประสบการณ์ในเชิงบวกและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ซึ่งการที่ผู้บริโภคเป้าหมายพบปะกับตราผลิตภัณฑ์ นักการตลาดควรจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดปฏิกริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกับตราสินค้า ได้แก่ การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยเข้าสู่เว็บไซต์ การหยิบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอ่านคุณสมบัติ การให้ตัวอย่างทดลองใช้หรือรับประทาน เป็นต้น โดยประสบการณ์นั้นจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ของตราผลิตภัณฑ์3.การทำให้เกิดพฤติกรรม โดยนักการตลาดก็จะต้องสามารถที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ให้ได้ บางตราผลิตภัณฑ์สามารถทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ หลังรักได้ ยิ้ม หรือ หัวเราะ แต่ไม่สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อได้ เห็นได้ชัดว่าในชีวิตประจำวันเรามักจะจำตราสินค้าได้มากมายและรู้สึกดีต่อตราสินค้านั้น แต่ก็อาจจะไม่ได้เลือกซื้อ 4.การให้ผลตอบแทนต่อการลงทุน การสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์ควรที่จะให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนมากกว่างบประมาณที่เสียไปเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายในด้านยอดขายและกำไร ประเด็นนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงเพราะถ้าเลือกการสื่อสารที่เป็นทางเลือกที่ความเสี่ยงต่ำ ก็อาจจะได้ผลตอบแทนน้อย แต่ถ้าลองรูปแบบที่แปลกใหม่ความเสี่ยงสูงกว่า ก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า…

Continue Readingการสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จควรเป็นอย่างไร
Read more about the article การสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างไร
Why is brand communication so important?

การสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างไร

การสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Brand Communication) มีความสำคัญกับองค์การและนักการตลาดอย่างมากเพราะนักการตลาดมีหน้าที่ช่วยในการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ แต่สิ่งที่นักการตลาดทำการตลาดยิ่งใหญ่มากไปกว่าผลิตภัณฑ์ ก็คือการสร้างตราผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ที่ดีจะสามารถสร้างความผูกพันธ์กับและเชื่อมโยงกับจิตใจของผู้บริโภคได้และทำให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ในบางครั้งก็องค์การและนักการตลาดก็อาจจะมีความเข้าใจที่ผิดว่าเป็นเจ้าของตราผลิตภัณฑ์แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นเจ้าของแต่เพียง เครื่องหมายทะเบียบการค้าเท่านั้น เพราะตราผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนตั้งแต่ รูปภาพ คุณค่า เหตุผลในการซื้อ ซึ่งจะเกิดขึ้นและมีอยู่ภายในความคิดและภายในใจของผู้บริโภคเท่านั้น ทำให้อาจจะเรียกได้ว่าผู้บริโภคเป็นเจ้าของตราผลิตภัณฑ์หน้าที่ของนักการตลาดคือการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์โดยพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ทั้งในด้านเหตุผล (Rational) และด้านอารมณ์ (Emotional) ของผู้บริโภคเป้าหมายดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญของการสื่อสารในการสร้างตราผลิตภัณฑ์ภายในใจของผู้บริโภคเป้าหมาย และถ้าการสื่อสารเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์มิได้รับการสนใจและเชื่อมโยงไปยังสารที่ต้องการจะส่งออกไป ส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมสินค้า การกระจายสินค้า กลยุทธ์ด้านราคาใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาก็อาจจะสูญเปล่าการสร้างตราผลิตภัณฑ์มิใช่หน้าที่ของนักการตลาดแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นการทำงานเป็นทีมที่ต้องอาศัยแรงบันดาลใจ ความเป็นผู้นำ ความเข้าใจในหลักการสื่อสาร และที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้บริโภคเป้าหมาย การสร้างตราผลิตภัณฑ์จะต้องช่วยสนับสนุนตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน…

Continue Readingการสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างไร