การนำธุรกิจสู่การเป็นบริษัทมหาชน (Going Public)

การนำธุรกิจสู่การเป็นบริษัทมหาชน จะเป็นคำตอบของทุกกิจการหรือไม่ เมื่อธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตได้ในระยะเวลาหนึ่งอย่างมั่นคงแล้ว  ผู้ประกอบการอาจคิดถึงการขยายตัวของกิจการให้เติบโตยิ่งๆขึ้นไป หนึ่งในกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การนำบริษัทจำกัด ไปสู่การเป็นบริษัทมหาชน (Going Public)  หรือ การขออนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า การทำ IPO (Initial Public offering) ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งเงินทุน และเปลี่ยนสถานภาพของธุรกิจ จากการเป็นบริษัทจำกัด สู่ การเป็นบริษัทมหาชน ด้วยการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า กระบวนการดังกล่าวนั้น เป็นคำตอบของกิจการหรือไม่ อย่างไรได้แก่ การพิจารณาเงื่อนไข และ…

Continue Readingการนำธุรกิจสู่การเป็นบริษัทมหาชน (Going Public)

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับทิศทางการบริหารราชการไทย

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ทิศทางการบริหาราชการไทยจะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับหลักการบริหารที่ระบบราชการไทยให้เป็นหลักในการบริหารและดำเนินการในช่วงนั้น ซึ่งการบริหารราชการไทยนับตั้งแต่มีการประการศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้นมา การบริหารราชการไทยจะอาศัยหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นหลักการสำคัญในการบริหารและพัฒนาระบบราชการไทย ดังจะเห็นได้จากมาตรา 3/1ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545…

Continue Readingการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับทิศทางการบริหารราชการไทย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทย

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ในการบริหารและการพัฒนาองค์การต่างๆ นั้นล้วนอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพหรือปัจจัยแวดล้อม โดยปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการบริหารและการพัฒนาองค์การต่างๆ ซึ่งรวมถึงระบบบริหารราชการไทยด้วยก็คือ กระแสโลกาภิวัตน์ ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เมื่อปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปการบริหารการพัฒนาราชการไทยก็ย่อมได้รับผลกระทบและเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นการพัฒนาการบริหารราชการไทยจะมีแนวโน้มหรือทิศทางอย่างไรจึงขึ้นอยู่กับระดับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ดังกล่าว โดยผลของปัจจัยต่างๆ สามารถพิจารณาได้เป็นข้อๆ ดังนี้1. กระแสโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์กันและส่งผลกระทบซึ่งกันและกันของโลก ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งหรือในอีกซีกโลกหนึ่งได้ส่งผลกระทบกับประเทศอื่นและส่วนอื่นๆ ของโลก จนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นกระแสโลกได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการบริหารราชการไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากกระแสการพัฒนาการบริหารราชการหรือการปฏิรูประบบราชการตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความเชื่อพื้นฐานว่าการบริหารเป็นสากลไม่มีความแตกต่างระหว่างภาคธุรกิจและรัฐกิจ ในการบริหารภาครัฐต้องเรียนรู้และนำเทคนิควิธีการบริหารที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จในภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในภาครัฐ ภาครัฐต้องเล็กลงและมีบทบาทจำกัด การบริหารงานต้องมุ่งผลผลิต…

Continue Readingปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทย