ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทย

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ในการบริหารและการพัฒนาองค์การต่างๆ นั้นล้วนอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพหรือปัจจัยแวดล้อม โดยปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการบริหารและการพัฒนาองค์การต่างๆ ซึ่งรวมถึงระบบบริหารราชการไทยด้วยก็คือ กระแสโลกาภิวัตน์ ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เมื่อปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปการบริหารการพัฒนาราชการไทยก็ย่อมได้รับผลกระทบและเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นการพัฒนาการบริหารราชการไทยจะมีแนวโน้มหรือทิศทางอย่างไรจึงขึ้นอยู่กับระดับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ดังกล่าว โดยผลของปัจจัยต่างๆ สามารถพิจารณาได้เป็นข้อๆ ดังนี้1. กระแสโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์กันและส่งผลกระทบซึ่งกันและกันของโลก ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งหรือในอีกซีกโลกหนึ่งได้ส่งผลกระทบกับประเทศอื่นและส่วนอื่นๆ ของโลก จนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นกระแสโลกได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการบริหารราชการไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากกระแสการพัฒนาการบริหารราชการหรือการปฏิรูประบบราชการตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความเชื่อพื้นฐานว่าการบริหารเป็นสากลไม่มีความแตกต่างระหว่างภาคธุรกิจและรัฐกิจ ในการบริหารภาครัฐต้องเรียนรู้และนำเทคนิควิธีการบริหารที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จในภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในภาครัฐ ภาครัฐต้องเล็กลงและมีบทบาทจำกัด การบริหารงานต้องมุ่งผลผลิต…

Continue Readingปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทย

ทิศทางการบริหารราชการไทยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560 โดยเฉพาะในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ ได้ส่งผลต่อทิศทางการบริหารราชการไทยในอนาคต โดยมีการกำหนดให้รัฐดำเนินการตรากฎหมายและกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามมาตรา 64-78 ไม่ว่าจะเป็น กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ สร้างสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกันและไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น จัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ จัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญของสังคม ดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ํา และพลังงาน จัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทํางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…

Continue Readingทิศทางการบริหารราชการไทยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560

ทิศทางการบริหารราชการไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ…

Continue Readingทิศทางการบริหารราชการไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี