การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของโลกตลอดจนการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเตรียมพร้อมในเชิงรุกเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลังวิกฤตกาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) จึงจำเป็นที่จะต้องนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปัจจัยหลักในการประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

โดยชุมชนให้ดำเนินต่อไปและพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อันประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ

1) “ความพอประมาณ” อันหมายถึง การวางแผนงานที่ดีที่มาจากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่เรียกว่า “ทุนชุมชน” ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ มนุษย์ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเงิน อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจ และเห็นคุณค่าที่สะท้อนจิตวิญญาณหรืออัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างชัดเจน

2) “มีเหตุผล” ที่สามารถช่วยให้การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวสามารถสร้างความดึงดูดใจ เข้าถึงได้ง่าย มีที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

3) “ภูมิคุ้มกันที่ดี” โดยมีการวางแผนงานในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ การตลาดท่องเที่ยว การพัฒนากระบวนการทำงาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

4) การปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้การท่องเที่ยวของชุมชนพัฒนาได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อประชากรของชุมชนและนักท่องเที่ยวและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้นักท่องเที่ยวหวนกลับมาพำนักและท่องเที่ยวในชุมชนได้ด้วยความเชื่อมั่น และส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การนำเอากระบวนการหรือปัจจัยทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชุมชนควรให้ความสำคัญและศึกษาแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อชุมชนและนักท่องเที่ยวสืบไป

ที่มา ธิปฏพณร์ ยิ้มประเสริฐ. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจิตวิทยาการท่องเที่ยว: แนวทางขับเคลื่อนและฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยชุมชน หลังวิกฤตกาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (โควิด-19) วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์