ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อประกันชีวิต 1

บทคัดย่อ        

  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต มีข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ เช่น บริษัทผู้ขาย ชนิดกรมธรรม์           ชื่อกรมธรรม์ รายละเอียดเงื่อนไขในการทำกรมธรรม์ ข้อมูลติดต่อกับบริษัทกรมธรรม์ รวมถึงข้อมูลข่าวสารกรมธรรม์ใหม่ ๆ ทำให้ผู้ที่ต้องการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต มีทางเลือกในการตัดสินใจทำประกันชีวิตที่เหมาะสมต่อตนเองและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ระบบคัดเลือกจากเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้ งานวิจัยได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการตัดสินใจ มีความสะดวกในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล และสามารถแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมะสมกับผู้ใช้มากที่สุด 3 อันดับ วิจัยนี้ได้ใช้เทคนิค Rule – Base เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินหาความพึงพอใจ ซึ่งผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ผลการประเมินจากผู้ใช้ระบบทั่วไปได้ค่าเฉลี่ย 4.30 และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

คำสำคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ประกันชีวิต, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Abstract

The Decision Support System for buying life insurance. A system is helping many people who want to buy a life insurance policy. A decision support information such as sale company name, type of insurance policy, conditions for making policy, contact your insurance company and new information policy. The people who want to buy a life insurance policy. There is a choice in the decision making insurance affordable to own a life insurance policy and to compare data from the system selection criteria that the user has specified. This research has developed a system to help users with easy decisions. With the ease of retrieval. It is convenient to analyze the data. A life insurance policy can be found at manipulating their top three most by this research using Rule – Base to help in the development of decision-making. The researchers used questionnaires to find satisfaction. The results of the assessment of specialists has an average was 4.43 and an standard deviation was 0.45, results from the general system for averaging was 4.30 and the standard deviation was 0.65, which can be concluded that the developed system satisfaction at a good level.

Keyword: Decision Support System, Assurance, Management Information System.

บทนำ

          ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากเป็นสถาบันการเงินที่รับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลและธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นสถาบันการเงินที่มีศักยภาพสูงในการระดมเงินออมจากภาคครัวเรือน และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนธุรกิจประกันชีวิต เห็นได้จากการกำหนดมาตรการและนโยบายส่งเสริมการประกันชีวิตของภาครัฐ เช่น การใช้มาตรการทางภาษี และการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนรวมทั้งภาคธุรกิจเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันชีวิตและมีการทำประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น ทำให้การดำเนินงานและฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กิตติพงษ์ ปาลี, 2550)

          ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย (2559) กล่าวว่า อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตในปี พ.ศ. 2558 เติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 13.1 นับเป็นอัตราที่สมาคมพอใจมากในสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ แม้อัตราดังกล่าวจะต่ำกว่าที่สมาคมคาดไว้เมื่อต้นปีที่ร้อยละ 17.3 เนื่องจากหลายปัจจัยซึ่งที่สำคัญคือในปีนี้ค่าครองชีพสูงขึ้นมากและ GDP ลดลง เป็นผลให้กำลังซื้อและอัตราการออมของประชาชนต่ำลง ประกอบกับมีหลายบริษัทที่มีกรมธรรม์ฯ ครบกำหนดและกรมธรรม์ฯ ที่ชำระเบี้ยประกันชีวิตครบแล้วแต่ยังมีผลคุ้มครองอยู่จำนวนมาก สำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปที่มีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 86 ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แสดงให้เห็นถึงผู้เอาประกันชีวิตเห็นความสำคัญของการประกันชีวิตจึงมีการออมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นผลดีต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทประกันชีวิตทุกแห่งด้วย จึงขอให้ผู้เอาประกันชีวิตที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่แล้ว ไม่หยุดการชำระเบี้ยประกันชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา

          จากข้อมูลข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้ มีกระแสของการซื้อประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยง หรือเป็นมรดกให้แก่ลูกๆ หลานๆ หากเกิดสิ่งไม่คาดฝันในอนาคต ดังนั้นแล้วการพิจารณาเลือกการทำประกันชีวิตว่าควรจะเลือกทำประเภทไหน นั้นก็เป็นหลักที่สำคัญ เพราะแต่ละบุคคลนั้นมีรายได้ ฐานะทางการเงิน อาการเจ็บป่วยที่แตกต่างกัน ผู้ทำประกันชีวิตจึงควรจะเลือกให้ตรงกับความต้องการของผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ แต่ด้วยรูปแบบหรือประเภทของการประกันชีวิต และบริษัทกรมธรรม์นั้นมีค่อนข้างมาก อาจจะทำให้ผู้ทำประกันชีวิตตัดสินใจเลือกทำประกันชีวิตได้ยากหรือไม่เหมาะสมแก่ตนเองเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับตนเอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

          1.  เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

          2.  เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกรูปแบบกรรมธรรม์ที่เหมาะสมกับตนเอง