ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อประกันชีวิต (2)

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นระบบที่ถูกเชื่อมโยงกันระหว่างทรัพยากรสมองของมนุษย์ให้ทํางานร่วมกับความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อต้องการปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจให้ดีที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั้น เป็นข้อมูลที่สามารถนํามาใช้วิเคราะห์และใช้ประกอบการตัดสินใจกับปัญหาประเภทกึ่งโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการตัดสินในระบบการตัดสินใจนั้นจะมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวิธีการที่จะนํามาใช้ ตามลักษณะของงานที่ต้องการ จากแนวคิดของฮอล์แซบเพิลและวินสตัน (Bidgoil, Hossein, 1989). สําหรับงานวิจัยนี้ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจประเภทที่อาศัยฐานข้อมูล (Database-Oriented DSS) เนื่องจากเป็นการตัดสินใจโดยนําเอาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลมาใช้ (Turban, Aronson, 2001).

2. ต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) ต้นไม้การตัดสินใจเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างแพร่หลาย เนื่องจากการตัดสินใจแบบโครงสร้างต้นไม้เป็นลักษณะที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว จึงทําให้เข้าใจได้ง่าย วิธีนี้คือกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูล (Classification)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

              นพินดา หาญจริง (2549) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลโดยการออกแบบสอบถาม โดยเลือกเขตที่มีผู้อยู่ในวัยทำงานมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 50 เขตจำนวน 400 คน สุ่มตัวอย่างโดยแบ่งกลุ่มอย่างเป็นสัดส่วนร่วมด้วยวิธีการแบบสะดวกและใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และเชิงปริมาณด้วยแบบจำลองโลจิต ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนมากมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ส่วนผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่าตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ที่อยู่ในวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ตัวแปร ด้านรายได้ และด้านอาชีพ ส่วนทางด้านทัศนคตินั้นปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมาก คือ ความมั่นคงและฐานะทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ คือ ความน่าเชื่อถือของตัวแทน ปัจจัยทางด้านราคาที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมาก คือ การจ่ายเงินปันผล ส่วนปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ คือ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิต

          เพ็ญศรี วรรณสุข (2547)ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตของลูกค้าบริษัทเนชั่นไวด์ประกันชีวิตจำกัดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าประเภทสามัญ ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตกับ บริษัทเนชั่นไวด์ประกันชีวิต จำกัด จำนวน 381 คนพบว่าสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างเลือกทำประกัน เพราะมีแบบประกันหลากหลาย บริษัทมีฐานะมั่นคง ส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตมากที่สุด คือ ตัวแทนประกันชีวิต เหตุผลที่ตัดสินใจทำประกันชีวิต คือ ช่วยในการรักษาพยาบาล และมีประโยชน์ในด้านการลงทุน ส่วนเหตุจูงใจในการตัดสินใจทำประกันชีวิต คือ ความพอใจกับอัตราเบี้ยประกัน กรมธรรม์ที่ตัดสินใจทำคือแบบสะสมทรัพย์ ช่องทางการทำประกันมากที่สุดคือ การทำกับตัวแทนประกันชีวิต นอกจากนี้ลูกค้ายังให้ความสำคัญกับด้านอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประกัน ด้านผลตอบแทน ด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ด้านภาพลักษณ์บริษัท ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตทั้งสิ้น