ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อประกันชีวิต (3)

วิธีดำเนินการวิจัย

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้พัฒนาได้ออกแบบขั้นตอนการพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอน โดยการใช้ SDLC : System Developed Life Cycle (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์,2548)

          การเก็บรวบรวมข้อมูล

          จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องซึ่งพบว่า ข้อมูลของแผนประกันมีแต่อยู่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจจะทำให้การตัดสินใจเลือกแผนประกันชีวิตไม่เป็นไปตามที่ต้องการ และเข้าใจได้ยาก ในการนี้ผู้วิจัยจึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซด์ แผ่นพับ ใบปลิว     

การวิเคราะห์ระบบ

          จากการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคที่นํามาใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิน ใจในการเลือกแผนประกัน โดยใช้เทคนิคอาศัยกฎ (Rule-Based) คือ เป็นการสร้างแบบจําลอง หรือการสร้างกฎสําหรับการตัด สินใจขึ้นมาโดยลักษณะของกฎจะอยู่ในรูปแบบของ IF…Then โดยนําความต้องการของแต่ละความต้องการมาเป็นเงื่อนไข ทั้งนี้ในงานวิจัยฉบับนี้ได้นําเอาข้อมูล อายุเพศอาชีพ ส่วนของกรมธรรม์หลัก ได้แก่การชําระค่าเบี้ยประกันทุนประกันในการคุ้มครองอายุสัญญา และส่วนของกรมธรรม์เสริม ได้แก่ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งจํานวนเงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลต่อวันจํานวนเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตค่ารักษาพยาบาลจากการถูกรอบทําร้ายหรือฆาตกรรม และเงินชดเชยกรณีที่เป็นโรคร้าย ของผู้เอาประกันมาพิจารณาในการเลือกแผนประกัน เมื่อผู้ใช้ระบบได้ทําการตอบคําถามเสร็จสิ้นผู้ใช้ระบบจะต้องให้ระดับความสําคัญในการพิจารณาเลือกแผนประกัน ซึ่งมีอยู่ 5 ระดับจากน้อย ไปมาก โดยมีหัวข้อดังนี้หัวข้อเบี้ยประกันชีวิตทุนประกันชีวิตกรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ, อายุสัญญาความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชย และความคุ้มครองกรณีเป็นโรคร้าย

          การออกแบบระบบ

          แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram) หมายถึง แผนภาพที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับจำลองข้อมูล ซึ่งจะประกอบไปด้วย Entity (แทนกลุ่มของข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกัน) และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Relationship) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบE-R Diagram หรือ Entity Relationship Diagram จะแสดงชนิดของความสัมพันธ์ว่าเป็นชนิด หนึ่งต่อหนึ่ง (One to One) หนึ่งต่อหลายสิ่ง (One to Many) หรือ หลายสิ่งต่อหลายสิ่ง (Many to Many)

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ หรือคะแนนดิบของแต่ละหัวข้อของแผนการประกัน แบ่งวิธีคำนวณออกเป็น 3 สูตร ตามลักษณะของหัวข้อที่นำมาพิจารณาดังนี้ (อมตา สมานโสร์, 2556)

  1. User Expense Factor
  2. Satisfaction Factor
  3. User Benefit Factor

การสร้างและพัฒนา

          การสร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้พัฒนาระบบได้ทำการพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ PhpMy Admin เพื่อเลือกแผนประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

การทดสอบระบบ

          การทดสอบและประเมินคุณภาพของระบบ แบjงออกเปHน 2 สjวน ดังตjอไปนี้สjวนแรก ทําการทดสอบหรือประเมินคุณภาพของระบบดhวยวิธีการแบบ แบล็กบอกซ(Black Box Testing) เป็นการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบในการใช้งาน