ประเภทของต้นทุน (4)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ในโพสต์นี้จะอธิบายประเภทของต้นทุนซึ่งจำแนกตามความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ดังนี้                  1. ต้นทุนจม (Sunk Cost) หรือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Unavoidable Cost) เป็นต้นทุนที่ตัดสินใจจ่ายแล้ว และไม่สามารถแก้ไขได้ ต้นทุนประเภทนี้ถือว่าเป็นต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกใดก็ยังปรากฏต้นทุนชนิดนี้อยู่ เช่น กิจการกำลังพิจารณารับคำสั่งซื้อพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่จะไม่ถูกนำมาพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับคำสั่งซื้อพิเศษหรือไม่ เนื่องจากไม่ว่ากิจการจะรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อพิเศษ กิจการก็ยังคงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่นี้                   2. ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable Cost) เป็นต้นทุนที่จะเกิดขึ้นเมื่อตัดสินใจดำเนินการตามทางเลือกนั้น ๆ หากไม่ดำเนินการ ต้นทุนประเภทนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น…

Continue Readingประเภทของต้นทุน (4)

ประเภทของต้นทุน (3)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ในโพสต์นี้จะอธิบายประเภทของต้นทุนซึ่งจำแนกตามช่วงเวลา ดังนี้                  1. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost) หมายถึง ต้นทุนในการผลิตสินค้า ซึ่งได้แก่ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ที่ใส่เข้าสู่กระบวนการผลิต จนเป็นงานระหว่างทำ (Work in Process: WIP) และเป็นสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods: F/G) ต้นทุนที่รวมอยู่ในสินค้าไม่ว่าจะผลิตเสร็จหรือไม่ก็ตาม จะยังไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายจนกว่าจะขายสินค้าเหล่านั้นได้ กล่าวคือ ทั้งงานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปที่กิจการยังขายไม่ได้จะถือเป็นสินทรัพย์                  2.…

Continue Readingประเภทของต้นทุน (3)

ประเภทของต้นทุน (2)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ในโพสต์นี้จะอธิบายประเภทของต้นทุนซึ่งจำแนกตามพฤติกรรม ดังนี้                 การจำแนกประเภทของต้นทุนตามเกณฑ์นี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของต้นทุนกับระดับกิจกรรมว่าเป็นไปในทิศทางใด ที่เรียกว่า “พฤติกรรมต้นทุน” (Cost Behavior) ทั้งนี้ระดับกิจกรรมที่จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความสัมพันธ์ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะกระบวนการผลิต เช่น หากกิจการใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมที่เป็นตัวผลักดัน (สาเหตุ) ทำให้เกิดต้นทุนก็จะเป็น ชั่วโมงแรงงาน หรือหากกิจการใช้เครื่องจักรในการผลิต กิจกรรมที่เป็นตัวผลัก ก็อาจเป็น ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร หรือหากไม่สามารถระบุได้ว่าสิ่งใดเป็นตัวผลักต้นทุน ก็อาจกำหนดให้สินค้าเป็นตัวผลักต้นทุน เป็นต้น สามารถจำแนกประเภทของต้นทุนได้ ดังนี้                     1. ต้นทุนผันแปร…

Continue Readingประเภทของต้นทุน (2)