การฝึกอบรมเพื่อให้ตระหนักรู้เท่าทันเทคโนโลยี

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

การฝึกอบรมเพื่อให้ตระหนักรู้เท่าทันเทคโนโลยี หมายถึงการอบรมที่เน้นให้เห็นความสำคัญของการที่ต้องมีความรู้เพื่อความอยู่รอดของตนเองและองค์การ ลักษณะการฝึกอบรมคือเน้นไปที่หลักจิตวิทยา ในสถานการณ์ที่ทำให้ผู้อบรมรับรู้ว่า ถ้าตนเองขาดความรู้ส่วนนี้แล้วจะทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งจะไม่มีความมั่นคงทางอาชีพ (Garavan , 2003)  การฝึกอบรมเน้นไปในความเชี่ยวชาญการทำงานกับเทคโนโลยี เพื่อเตรียมรับการทำงานมีหลายมิติเช่น ความสามารถของพนักงานในการบูรณาการความรู้หลายด้านร่วมกันในการแก้ปัญหา และสร้างความปลอดภัย (SANS Security Awareness Report, 2019) โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานที่อยู่ในฝ่ายผลิตสินค้ายิ่งจะมีการฝึกอบรมสูงขึ้น โดยผลการศึกษาของ Bresnahan & Brynjolfsson (2002) กับแรงงานที่จำเป็นต้องใช้สารสนเทศเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิตผลมีความสัมพันธ์กับ พื้นฐานการศึกษาของแรงงาน อัตราความต้องการในการฝึกอบรม และทักษะในการทำงาน และสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงานที่ต้องรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Hassan,…

Continue Readingการฝึกอบรมเพื่อให้ตระหนักรู้เท่าทันเทคโนโลยี

โคโรน่าไวรัสกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

พนักงานเป็นเสมือนส่วนหนึ่งขององค์การเป็นทรัพยากรที่มีลักษณะเฉพาะเมื่อเทียบกับทรัพยากร อื่น ๆ เช่น เงินทุน ทรัพยากรที่จับต้องได้และทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ ทรัพยากรอื่น ๆ ทำให้สิ่งต่าง ๆ เป็นไปได้ แต่ทรัพยากรบุคคลทำให้สิ่งต่าง ๆ “เกิดขึ้นได้” สิ่งสำคัญในการบริหารจัดการคือ การตัดสินใจกระทำได้โดยพนักงานในองค์การเท่านั้น และการตัดสินใจดังกล่าวก็จะถูกนำไปใช้โดยพนักงานอีกเช่นกัน ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาองค์การ พัฒนาชาติ และพัฒนาโลก และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมก็ถูกคิดค้นโดยทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเรียกว่าต้นทุนทางพนักงาน ความสุขของแรงงานไทยเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการบริหารงานในองค์การเนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์การ  แม้ว่าจะมีการวางแผนที่ดีโดยกำหนด กลยุทธ์การบริหารและนโยบายต่าง ๆ อย่างชัดเจนเพื่อสนับสนุนการทำงาน แต่ถ้าพนักงานยังมีปัญหาส่วนตัวอันสืบเนื่องจากครอบครัว ก็จะทำงานด้วยความกังวลใจ…

Continue Readingโคโรน่าไวรัสกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

ความสำคัญการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานทำให้องค์การธุรกิจน้อยใหญ่ ต่างเร่ง ทรานส์ฟอร์ม (Transformation) ไปสู่ยุคดิจิทัลตามความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้บุคลากรเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือ พนักงานรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับ Smart Devices และ Mobile Application ในหลายรูปแบบ ถ้าองค์การไม่ปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิทัล (Digital) ก็ไม่สามารถที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันขององค์การไว้ได้ เพราะพนักงานที่เก่งก็จะลาออกไปอยู่ในองค์การที่มีการจัดหาเทคโนโลยีและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เกื้อหนุนต่อทักษะของตนเองมากกว่า           ดังนั้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นไปสู่ยุคดิจิทัลนั้น จึงมีความสำคัญต่อมนุษย์และองค์การเป็นอย่างมากอาจกล่าวได้ว่าในการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมนั้นมีความผันผวน และรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบกับองค์การในแง่มุมต่าง ๆ จากความท้าทายที่ทำให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการบริหารบุคลากรในรูปแบบใหม่ (Noe, et al., 2020)…

Continue Readingความสำคัญการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล