เทรดหุ้นอย่างเป็นระบบอย่างมืออาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต

         การนำเสนอการลงทุนในหุ้นอีกแง่มุมหนึ่งในรูปแบบการลงทุนอย่างเป็นระบบ (System Trading) เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับผู้ลงทุน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการลงทุน และทำให้ผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พิสุทธิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล (2558) ได้นำเสนอกฎ 5 ข้อของการสร้างรายได้ด้วยการเทรดอย่างเป็นระบบ แสดงได้ดังภาพข้างล่างนี้

จากภาพข้างต้น สามารถอธิบายกฎ 5 ข้อของการสร้างรายได้ด้วยการเทรดอย่างเป็นระบบ โดยสรุปดังนี้

        กฎข้อที่ 1  “จะต้องรู้จักนิสัยและพฤติกรรมของหุ้น” ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจถึงนิสัยและพฤติกรรมของหุ้น จากการเคลื่อนไหวของเส้นกราฟราคาที่เปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงเวลา หรือมีรูปแบบ (Pattern) ของการเคลื่อนไหวราคาหุ้นอย่างไร

กฎข้อที่ 2 “การพิจารณาแนวโน้ม” โดยการค้นหาหุ้นที่มีแนวโน้มระยะขาขึ้น และการปรับตัวสูงกว่าเส้น Moving Average (MA)

        กฎข้อที่ 3  “การประเมินกราฟแท่งเทียนกับกรอบบนและล่าง”  โดยอาศัยเครื่องมือ MA Envelope or Keltner Chanel มาช่วยเพิ่มความมั่นใจถึงความน่าจะเป็น เพื่อยืนยันการเกิดสัญญาณว่าเป็นทิศทางขาขึ้นหรือลง  โดยการประเมินจากกราฟแท่งทะลุออกจากเส้นแนวต้าน (เส้นบน) แสดงว่าเกิดสัญญาณการซื้อ ในทางกลับกัน ถ้ากราฟแท่งทะลุออกจากเส้นแนวรับ (เส้นล่าง) แสดงว่าเกิดสัญญาณการขาย 

         กฎข้อที่ 4  “การยืนยันการเกิดสัญญาณด้วย PVO” เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินปริมาณการซื้อหรือขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น แสดงถึงพลังที่เกิดขึ้น ถ้ามีปริมาณการซื้อหรือขายที่มีปริมาณมากๆ แสดงว่าสะท้อนสัญญาณที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือขายก็ตาม ทำให้ผู้ลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในสัญญาณที่เกิดขึ้นก่อนหน้า 

         กฎข้อที่ 5  “การยืนยันการเกิดสัญญาณด้วย MACD” เป็นการประเมินขั้นสุดท้าย ด้วยเครื่องมือ MACD ถ้าทิศทางการเคลื่อนที่ของกราฟแท่งเทียนกับกราฟ MACD เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าสัญญาณที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงทิศทางให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขาย  ทำให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจในการเข้าซื้อหุ้นหรือขายหุ้นต่อไป

อ้างอิง: พิสุทธิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล. 2558. System Trading เทรดหุ้นอย่างเป็นระบบ. กรุงเทพฯ : บริษัท อินท์พัล จำกัด