มือใหม่หัดลงทุนในเงินดิจิทัลอย่างไร (1)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต

        ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนหลายๆ คน ตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ แทบไม่ทัน และไม่เว้นแม้แต่การลงทุนในตลาดทุนที่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นเช่นกัน  การให้ความรู้ครั้งนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการลงทุนในเงินดิจิทัลในระดับพื้นฐานสำหรับผู้สนใจหรือ ผู้ลงทุนมือใหม่  การนำเสนอจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ภาพรวมของการลงทุนในเงินดิจิทัล และตอนที่ 2 ขั้นตอนการลงทุนในเงินดิจิทัล

ภาพรวมของการลงทุนในเงินดิจิทัล

         สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประกอบด้วย 5 ประเภท คือ 1. ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)  2. นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) 3. ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) 4. ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service) และ 5. ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)

          การนำเสนอจะเน้นไปที่ “ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายหรือตลาดซื้อขาย ซึ่งเปรียบได้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  ประเทศไทยได้มีผู้ได้รับใบอนุญาตจนถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนทั้งสิ้น 8 บริษัท ดังตารางข้างล่างนี้       

        บริษัทข้างต้นเป็นผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  โดยให้บริการสำหรับผู้สนใจเข้าไปลงทุนในเงินดิจิทัล และบริษัทที่ได้กล่าวถึงกันมากคือ บริษัท บิทคับฯ (Bitkub) ซี่งจะนำเสนอขั้นตอนในการลงทุนในตอนต่อไป

อ้างอิง: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (https://www.sec.or.th)