การขอจริยธรรมในคน (4-สอบONLINE)

การขอจริยธรรมการวิจัยในคน ผู้วิจัยควรเข้ารับการอบรมและทำการทดสอบให้ผ่านก่อนเริ่มการยื่นขอพิจารณา เพื่อให้ผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การทำวิจัยในมนุษย์อย่างถูกต้อง ผู้สนใจสามารถเข้ารับการทดสอบออนไลน์ได้จากหลายหน่วยงาน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง คือ สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สามารถศึกษาและลงทะเบียนเรียนได้ฟรี)  Link  http://www.ohrs.nrct.go.th/E-learning

Continue Readingการขอจริยธรรมในคน (4-สอบONLINE)

การขอจริยธรรมในคน (3-ขอที่ไหน)

หน่วยงานให้บริการหน่วยงานที่ให้บริการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นั้น จะต้องดำเนินการผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งค่าบริการพิจารณาก็แตกต่างกันออกไป โดยส่วนมากจะอยู่ที่ 1000- 3500 บาท สำหรับงานวิจัยเชิงสำรวจในกลุ่มธุรกิจที่โครงการมีความเสี่ยงต่ำ และยื่นพิจารณาแบบ “ยกเว้น” หรือ “Exemption” ตัวอย่าง หน่วยงานที่ให้บริการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง https://kris.kmitl.ac.th/สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี http://www.research.ubru.ac.th/ethics/

Continue Readingการขอจริยธรรมในคน (3-ขอที่ไหน)

การขอจริยธรรมการวิจัยในคน (2-หนังสือที่ควรอ่าน)

การขอจริยธรรมในคน เอกสารควรอ่าน,ควรทำความเข้าใจ,มีความสำคัญ ท่านที่สนใจ หาความรู้เกี่ยวข้องแนวทางการขอจริยธรรมการวิจัยในคนนั้น ควรได้อ่านหนังสือ เรื่อง "แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐" เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงที่มา หลักการ เหตุผล ในการทำการวิจัยในคน  หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดย ชมรมจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย โหลเอกสารเพื่อศึกษาได้ โดย >>>  คลิกที่นี้

Continue Readingการขอจริยธรรมการวิจัยในคน (2-หนังสือที่ควรอ่าน)