การจัดการคลังสินค้า ตอนที่ 2

ประเภทคลังสินค้า ธุรกิจทุกธุรกิจต่างต้องมีการจัดจำหน่ายสินค้า ในบางธุรกิจอาจจัดส่งสินค้าจากโรงงานไปยังลูกค้าโดยตรงโดยไม่ใช้บริการของคลังสินค้า  แต่ธุรกิจส่วนใหญ่แล้วมักจะมีแหล่งเก็บรักษาสินค้าเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที ดังนั้นธุรกิจจึงต้องตัดสินใจเลือกประเภทของคลังสินค้าว่าจะใช้คลังสินค้าประเภทใด ซึ่งคลังสินค้ามีหลากหลายแบบจึงจำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ คลังสินค้าสามารถแบ่งประเภทได้ตามลักษณะของจุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการ 4 ประเภท (คำนาย อภิปรัชญาสกุล, 2556) มีรายละเอียดดังนี้ 1. คลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse)           คลังสินค้าสาธารณะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมบริการที่มีลักษณะเป็นเอกเทศเฉพาะตัว และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจอื่นๆ คลังสินค้าสาธารณะอาจถูกจัดตั้งในรูปของบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการรับฝากสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคลังสินค้าโดยเฉพาะ และได้รับผลตอบตอบแทนในรูปของค่าบริการ คลังสินค้าสาธารณะสามารถแบ่งได้โดยใช้เกณฑ์ผู้จัดตั้งและลักษณะการใช้งาน คลังสินค้าสาธารณะที่แบ่งประเภทตามเกณฑ์ผู้จัดตั้ง แบ่งได้เป็น 3 ประเภทย่อยด้วยกันคือ          …

Continue Readingการจัดการคลังสินค้า ตอนที่ 2

การจัดการคลังสินค้า ตอนที่ 1

ความหมาย บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของการจัดการคลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าในอดีตนั้น มักมองเห็นว่า คลังสินค้าเป็นเพียงพื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้าเท่านั้น จึงไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ทุกองค์การต่างเห็นว่า การจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับองค์การได้ เนื่องจากในปี 2561 ต้นทุนการจัดการคลังสินค้าคิดเป็นร้อยละ 7.28 ของต้นทุนการบริหารด้านการจัดการโลจิสติกส์ (คณะทำงานพัฒนาข้อมูลโลจิสติกส์ สศช, 2562) ดังนั้นการทำให้การจัดการคลังสินค้าใช้เงินให้น้อยที่สุดจึงถือเป็นการลดต้นทุนการบริหารด้านการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานไปด้วยนั่นเอง ความหมายของการจัดการคลังสินค้า           คลังสินค้าเป็นสถานที่จัดมีไว้เพื่อกิจการคลังสินค้า โดยมีลักษณะเป็นอาคารที่มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรง มีหลังคา และฝาผนังที่สมบูรณ์ทั้งด้านข้างและด้านหัวท้ายของอาคาร ซึ่งพื้นที่ภายในอาคารได้ออกแบบมาเพื่อจุดมุ่งหมายในการเก็บรักษาสินค้าและวัตถุดิบ โดยมีการวางแผนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบ หน้าที่ของคลังสินค้าคือเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า สินค้าที่เก็บในคลังสินค้ามี 2…

Continue Readingการจัดการคลังสินค้า ตอนที่ 1

การจัดการความรู้ พูดคุยแนวทางการขอจริยธรรมการวิจัยในคน EP.1

EP1.ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง https://web.microsoftstream.com/video/d1c19d49-a7eb-412b-a5a3-6b8d0d8ba298

Continue Readingการจัดการความรู้ พูดคุยแนวทางการขอจริยธรรมการวิจัยในคน EP.1