การขอจริยธรรมในคน (4-สอบONLINE)

การขอจริยธรรมการวิจัยในคน ผู้วิจัยควรเข้ารับการอบรมและทำการทดสอบให้ผ่านก่อนเริ่มการยื่นขอพิจารณา เพื่อให้ผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การทำวิจัยในมนุษย์อย่างถูกต้อง ผู้สนใจสามารถเข้ารับการทดสอบออนไลน์ได้จากหลายหน่วยงาน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง คือ

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สามารถศึกษาและลงทะเบียนเรียนได้ฟรี) 

Link  http://www.ohrs.nrct.go.th/E-learning