การขอจริยธรรมในคน (3-ขอที่ไหน)

หน่วยงานให้บริการ

หน่วยงานที่ให้บริการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นั้น จะต้องดำเนินการผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งค่าบริการพิจารณาก็แตกต่างกันออกไป โดยส่วนมากจะอยู่ที่ 1000- 3500 บาท สำหรับงานวิจัยเชิงสำรวจในกลุ่มธุรกิจที่โครงการมีความเสี่ยงต่ำ และยื่นพิจารณาแบบ “ยกเว้น” หรือ “Exemption”

ตัวอย่าง หน่วยงานที่ให้บริการ

  • สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง https://kris.kmitl.ac.th/
  • สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี http://www.research.ubru.ac.th/ethics/