การขอจริยธรรมการวิจัยในคน (2-หนังสือที่ควรอ่าน)

การขอจริยธรรมในคน
เอกสารควรอ่าน,ควรทำความเข้าใจ,มีความสำคัญ

ท่านที่สนใจ หาความรู้เกี่ยวข้องแนวทางการขอจริยธรรมการวิจัยในคนนั้น ควรได้อ่านหนังสือ เรื่อง “แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐” เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงที่มา หลักการ เหตุผล ในการทำการวิจัยในคน  หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดย ชมรมจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย โหลเอกสารเพื่อศึกษาได้ โดย >>>  คลิกที่นี้