การขอจริยธรรมการวิจัยในคน (1-การวิจัยในคนคืออะไร)

การขอจริยธรรมการวิจัยในคน มีความสำคัญมากต่อผู้ทำวิจัยในปัจจุบัน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลายสถาบัน เริ่มมีการขอจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนเริ่มเก็บข้อมูลกันมากขึ้น ทั้งนี้ ขั้นตอนการขอจริยธรรมก็มีหลายขั้นตอน มีการปรับแก้ไขหลายครั้ง ผู้วิจัยจึงควรศึกษาขั้นตอนต่างๆ ให้เข้าใจก่อนเริ่มดำเนินการ

“การทำวิจัยในคน หมายถึง กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระทำต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิจัย หรือที่ได้กระทำต่อเซลล์ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ำคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ” อ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโหลดเอกสารจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ตาม link ที่แนบไว้ด้านล่างเพื่อศึกษาทำความเข้าใจก่อนลงมือจริงโดยเนื้อหาจะกล่าวถึงหลักจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ อย่างย่อ 

http://www.nrms.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256010121923328671661.pdf