การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)

การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ในองค์การ ทั้งนี้การแบ่งปันความรู้เป็นการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรในองค์การได้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อให้บุคลากรในองค์การมีความรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

การแบ่งปันความรู้เกี่ยวข้องกับบุคคล 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายแหล่งความรู้ (Knowledge Source) คือผู้ส่งสารที่มีความตั้งใจที่จะให้ความรู้และแบ่งปันความรู้ และฝ่ายผู้รับความรู้ (Knowledge Receiver) คือผู้รับสารที่มีความตั้งใจที่จะรับข้อมูลและความรู้ (วิธัญญา วัณโณ, 2552; Rehman & others, 2014) การแบ่งปันความรู้ในองค์การมีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานขององค์การ หากบุคลากรในองค์การมีการแบ่งปันความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นกิจวัตร องค์การย่อมเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สินค้าและบริการขององค์การเกิดการพัฒนาและมีมูลค่าเพิ่ม และนำมาซึ่งการเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานขององค์การ

เอกสารอ้างอิง
1) วิธัญญา วัณโณ. (2552). การแบ่งปันความรู้: พื้นฐานของการจัดการความรู้ในองค์การ. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 28(1), 16-26.
2) Rehman, M. & others. (2014). Job satisfaction and knowledge sharing among computer and information science faculty Members: A case of Malaysian Universities. Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 7(4), 839-848.