การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นการนำความรู้ที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และการจัดการความรู้ในองค์การอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในองค์การสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เกิดการแบ่งปันความรู้ร่วมกัน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

กระบวนการจัดการความรู้ที่ใช้ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ในโครงการนำร่องของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ การสำรวจความรู้ (Knowledge Identification) การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และการเรียนรู้ (Learning) (น้ำทิพย์ วิภาวิน, 2555)

เอกสารอ้างอิง
น้ำทิพย์ วิภาวิน. (2555). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้. ใน ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการความรู้ (หน่วยที่ 1). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.