นวัตกรรม (Innovation)

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การสร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการ โดยนวัตกรรมที่สร้างและพัฒนาขึ้นจะต้องตอบสนองความต้องการ สามารถแก้ไขปัญหา และเกิดอรรถประโยชน์กับผู้ใช้ (User)

ทั้งนี้การสร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการในลักษณะใดถึงจะเรียกว่าได้ว่าเป็น “นวัตกรรม” สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2553) ที่ได้สรุปองค์ประกอบสำคัญของนวัตกรรมไว้ 3 ประการ ได้แก่
1. ความใหม่ (Newness) นวัตกรรมต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือกระบวนการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ต้องก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่สามารถวัดได้ทั้งแบบเป็นตัวเงิน หรือแบบไม่เป็นตัวเงิน
3. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) นวัตกรรมต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานในการคิดค้นหรือการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น มิใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบหรือการทำซ้ำ

เอกสารอ้างอิง
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. (2553). การจัดการความรู้กับนวัตกรรม. กรุงเทพฯ. สามลดา.