ทุนมนุษย์ (Human Capital)

ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Abilities) และประสบการณ์ (Experiences) ต่างๆของมนุษย์ ทั้งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเกิดจากการเรียนรู้ (Learning) และการฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) ในแต่ละช่วงระยะเวลาของชีวิตในบริบทต่างๆ

ทุนมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ที่มีความสำคัญแก่องค์การ เป็นสินทรัพย์ที่มีความแตกต่างจากสินทรัพย์อื่นๆ เนื่องจากทุนมนุษย์นั้นไม่สามารถซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างบุคคลได้ แต่ทุนมนุษย์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น (Nadler,et al.,1985 cited in Wangudom, 2001) หากองค์การมีการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในทุนมนุษย์ จะทำให้องค์การมีทุนมนุษย์ที่มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์การได้

เอกสารอ้างอิง
1) กัลย์ ปิ่นเกษร, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และจิราวรรณ คงคล้าย. (2560). ทุนมนุษย์: ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ระดับองค์การ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 11(2), 193-202.
2) Wangudom, A. (2001). Human Capital and Development in Thailand. Master of Economics thesis Faculty of Economics Thammasat University.