การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นการนำความรู้ที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และการจัดการความรู้ในองค์การอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในองค์การสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เกิดการแบ่งปันความรู้ร่วมกัน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด กระบวนการจัดการความรู้ที่ใช้ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ในโครงการนำร่องของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ การสำรวจความรู้ (Knowledge Identification) การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and…

Continue Readingการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)

การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ในองค์การ ทั้งนี้การแบ่งปันความรู้เป็นการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรในองค์การได้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อให้บุคลากรในองค์การมีความรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน การแบ่งปันความรู้เกี่ยวข้องกับบุคคล 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายแหล่งความรู้ (Knowledge Source) คือผู้ส่งสารที่มีความตั้งใจที่จะให้ความรู้และแบ่งปันความรู้ และฝ่ายผู้รับความรู้ (Knowledge Receiver) คือผู้รับสารที่มีความตั้งใจที่จะรับข้อมูลและความรู้ (วิธัญญา วัณโณ, 2552; Rehman & others, 2014) การแบ่งปันความรู้ในองค์การมีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานขององค์การ…

Continue Readingการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)

นวัตกรรม (Innovation)

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การสร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการ โดยนวัตกรรมที่สร้างและพัฒนาขึ้นจะต้องตอบสนองความต้องการ สามารถแก้ไขปัญหา และเกิดอรรถประโยชน์กับผู้ใช้ (User) ทั้งนี้การสร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการในลักษณะใดถึงจะเรียกว่าได้ว่าเป็น “นวัตกรรม” สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2553) ที่ได้สรุปองค์ประกอบสำคัญของนวัตกรรมไว้ 3 ประการ ได้แก่1. ความใหม่ (Newness) นวัตกรรมต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือกระบวนการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic…

Continue Readingนวัตกรรม (Innovation)