Occupational Health

องค์การต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับแผนด้านสุขภาพมากขึ้น ซึ่งแผนด้านสุขภาพนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย ในที่นี้ผู้เขียนได้สรุปและนำเสนอไว้ 3 แผนคือ 1) แผนส่งเสริมสุขภาพที่ดี 2) แผนเกี่ยวกับสมรรถนะทางกาย และ 3) แผนช่วยเหลือพนักงาน รายละเอียดดังนี้

  1. แผนส่งเสริมสุขภาพที่ดี (Wellness Programs)

แผนส่งเสริมสุขภาพที่ดีมาจากคำว่า Wellness Programs มีความหมายคือ แผนส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ความคิด อารมณ์และสังคม โดยแผนดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ของบุคลากรในองค์การ ทั้งนี้หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างแผนหรือโปรแกรมการช่วยเหลือพนักงาน (Employee Assistance Program: EARs) ซึ่งบุคลากรขององค์การสามารถนำแผนด้านสุขภาพนี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง โดยครอบคลุมไปถึงเรื่อง การลดน้ำหนัก ความเครียด การติดสารเสพติด และการส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่ เป็นต้น

การจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการเตรียมการ ทั้งนี้เพราะหากมีแผนส่งสารสุขภาพที่ดีแล้วจะทำให้ต้นทุนด้านสุขภาพต่ำลง แผนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพจะเป็นการสร้างผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ช่วยลดการขาดงาน อัตราการลาออกต่ำ ประหยัดต้นทุนในการสรรหา ตลอดจนช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วย แผนส่งเสริมสุขภาพที่ดีสามารถนำมาใช้ได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หลายคนอาจมองส่าหน่วยงานภาครัฐมีลักษณะงานที่ไม่ค่อยก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำงานเมื่อเทียบกับงานในโรงงานอุตงาหกรรมหรืองานที่ต้องทำงานแวดล้อมด้วยสารเคมี แต่จริงๆแล้วลักษณะงานในภาครัฐก็เป็นส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น การนั่งทำงานที่โต๊ะเป็นเวลานานก่อให้เกิดโรคปวดหลัง ปวดเอว เมื่อยล้ากล้ามเนื้อ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง

  • แผนเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Programs)

แผนหรือโปรแกรมสมรรถภาพทางกาย เป็นแผนที่เน้นการประกอบกิจกรรมทางกายต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย และมีพลังงานเหลือไว้ใช้ในสภาวะที่จำเป็น แผนสมรรถภาพทางกายนี้จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ่นจากกิจกรรมการออกกำลังกายเช่น ความอ้วน ความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับสุขภาพของบุคลากร หากบุคลากรได้เข้าร่วมในแผนเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายแล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการเช่น ช่วยลดการขาดงานของบุคลากร รวมไปถึงลดต้นทุนในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สำหรับกิจกรรมที่ควรจัดขึ้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางกายได้แก่ การออกกำลังกาย การเล่นฟิตเนส การเต้นแอโรบิค ซึ่งหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์สามารถจัดสรรให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้ได้

  • แผนช่วยเหลือพนักงาน (Employee Assistance Programs)

แผนช่วยเหลือพนักงาน หรือ EAPs คือแผนที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคลากรมีผลการทำงานต่ำกว่าเกณฑ์อันเนื่องมาจากปัญหาด้านสุขภาพร่างกายหรือจิตใต องค์การต้องมีแผนช่วยเหลือพนักงาน เพราะเป็นหน้าที่ทางจริยธรรมและกฏหมายให้ความคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงแต่ด้านร่างกาย แต่ยังครอบคลุมถึงสุขภาพจิตของพนักงานอีกด้วย