What’s An Options Contract?

Options เป็นสัญญาที่ผู้ขายออปชันให้สิทธิแก่ผู้ซื้อออปชันในการที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่อ้างอิง (the underlying asset) นั้นในอนาคต ในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (an agreed-upon price) ซึ่งในทางการเรียกราคานี้ว่า “ราคาใช้สิทธิ” (Exercise Price หรือ Strike Price) และผู้ซื้อออปชันจะสามารถใช้สิทธินี้ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ถ้าเลยกำหนดจะไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้ ตามสัญญาออปชันฝ่ายผู้ซื้อออปชันสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิก็ได้ ในขณะที่ทางฝ่ายผู้ขายออปชัน (option “writer” ) ตกลงที่จะปฏิบัติตามสัญญา ไม่มีสิทธิเลือกแต่ถือเป็นภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาเมื่อผู้ซื้อออปชันมาขอใช้สิทธิตามสัญญาที่มีอยู่นั้น   ทั้งนี้ ต้องเข้าใจก่อนว่าการจะได้สิทธิที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่อ้างอิงนั้น  มีต้นทุน…

Continue ReadingWhat’s An Options Contract?