Strategic Deploy with Situation Synchronize

Strategic Deploy with Situation Synchronize: การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์               ประเด็นยุทธศาสตร์ควรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและบังเกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้น สิ่งที่ต้องดำเนินการได้แก่ การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ หรือ Action Plan  และการปรับแต่งองคาพยพทางด้านการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้              1. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan)              การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการหรือโครงการ สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือ เรื่องของกลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางที่จะบรรลุเป้าประสงค์ โดย 1 กลยุทธ์ไม่จำเป็นจะต้องถอดออกมาเป็น…

Continue ReadingStrategic Deploy with Situation Synchronize

Environment Analysis for Strategic Goal Reaching

Environment Analysis for Strategic Goal Reaching: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์             ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสำหรับการวางยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบสถานะ (Status) ขององค์การ อันจะนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ได้นั้น เราจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในขององค์การใน 2 มิติสำคัญคือ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ดังนี้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก              ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทั่วไป ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในการดำเนินการ ได้แก่ สถานภาพการแข่งขัน…

Continue ReadingEnvironment Analysis for Strategic Goal Reaching

Strategic Management Approach for Result

Strategic Management Approach for Result: แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสัมฤทธิผล องค์การต้องกำหนดจุดยืนขององค์การให้ชัดเจนเพื่อวางยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม ซึ่งการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการในการบริหารเพื่อให้บรรลุภารกิจขององค์การโดยอยู่บนแนวคิดที่ว่า องค์การไม่ได้อยู่เป็นเอกเทศโดยตัวเองที่มีเพียงจุดอ่อนและจุดแข็งเป็นมิติหลักในการพิจารณาเท่านั้น แต่อยู่ภายใต้มิติของบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มากระทบกับองค์การนั้น บางครั้งก็เป็นโอกาส บางครั้งก็เป็นภัยคุกคาม ทั้งนี้ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้              (1) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) เป็นเรื่องของการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย…

Continue ReadingStrategic Management Approach for Result