ทฤษฎีที่ใช้อธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น IPO (3)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต             การนำเสนอครั้งนี้จะนำทฤษฎีที่ใช้อธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น IPO ต่อจากครั้งที่แล้ว โดยจะนำเสนอสองทฤษฎีคือ ทฤษฎีที่ 4 ดังนี้             4. ทฤษฎี Bookbuilding  Benveniste and Spindt (1989)ได้พัฒนาทฤษฎีที่นำเสนอการทำ Bookbuilding เพื่อลดปัญหาการมีข้อมูลไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้บริหารของบริษัทกับนักลงทุนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น IPO การทำ Bookbuilding นั้น  จะเริ่มต้นด้วยการที่ผู้ประกันการจำหน่าย (Underwriter)  พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทที่ออกหุ้น IPO ทำการส่งเสริมการขาย…

Continue Readingทฤษฎีที่ใช้อธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น IPO (3)

ทฤษฎีที่ใช้อธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น IPO (2)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต             การนำเสนอครั้งนี้จะนำทฤษฎีที่ใช้อธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น IPO ต่อจากครั้งที่แล้ว โดยจะนำเสนอสองทฤษฎีคือ ทฤษฎีที่ 2 และ 3 ดังนี้             2.  ทฤษฎี Winner’s Curse  Rock (1986) ได้พัฒนาทฤษฎีนี้ภายใต้สมมติฐานที่ว่านักลงทุนภายนอกมีข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะของตลาดหลักทรัพย์มากกว่ากิจการ หรือนั่นคือ เกิดปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูลโดยในกรณีนี้นักลงทุนมีข้อมูลมากกว่าผู้บริหารบริษัท ในรายละเอียดของทฤษฎี Winner’s Curse นี้  Rock ได้สมมติให้นักลงทุนแต่ละกลุ่มมีข้อมูลไม่เท่าเทียมกัน นักลงทุนกลุ่มแรกเป็นนักลงทุนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น…

Continue Readingทฤษฎีที่ใช้อธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น IPO (2)