ประเภทของวิธีการจัดตั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย สามารถจำแนกประเภทได้หลายลักษณะ นอกจากจะสามารถจำแนกตามวิธีการจัดตั้งตามที่ได้อธิบายไว้แล้ว ยังสามารถจำแนกออกได้ 1) ตามลักษณะทางเศรษฐกิจ 2) ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 3) ตามที่มาทางกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ การจำแนกประเภทรัฐวิสาหกิจตามลักษณะทางเศรษฐกิจ การจำแนกประเภทตามลักษณะทางเศรษฐกิจนี้ มีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์โครงสร้างและการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในภาครวม โดยเฉพาะสำหรับประกอบการศึกษาแนวโน้มและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การจำแนกประเภทรัฐวิสาหกิจตามลักษณะทางเศรษฐกิจนี้ได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อการรวบรวมข้อมูลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้มีการจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้                         1) สาขาพลังงาน มี 4 แห่ง คือการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง…

Continue Readingประเภทของวิธีการจัดตั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย

การบริหารราชการไทยกับฟาสซิสม์

ฟาสซิสม์เป็นระบอบการปกครองที่มีบทบาทต่อการเมืองโลกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ได้รับความนิยมสูงในประเทศอิตาลี เยอรมันและญี่ปุ่น แม้ว่าต่อมาระบอบนี้จะพ่ายแพ้ต่ออุดมการณ์คอมมิวนิสม์และทุนนิยมแต่ลักษณะเด่นบางประการของฟาสซิสม์ก็ยังคงได้รับการจดจำและกล่าวถึงกระทั่งในปัจจุบัน อุดมการณ์ฟาสซิสม์เป็นอุดมการณ์ที่มีการถกเถียงกันมากว่าอะไรคือลักษณะเฉพาะตัวของฟาสซิสม์ จากการที่ฟาสซิสม์มีลักษณะลื่นไหลตีความได้หลากหลายและหลายครั้งมีความย้อนแย้งทำให้นักวิชาการบางท่านถึงกับกล่าวถึงนิยามฟาสซิสม์ว่า “เป็น A และไม่ใช่ A” แม้ว่าฟาสซิสม์จะมีข้อถกเถียงในเรื่องนิยามหลายเรื่องแต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่ามีลักษณะบางอย่างที่หลอมรวมเป็นฟาสซิสม์ ได้แก่ การมองอนาคตในแง่ร้าย ไม่อดกลั้น ไม่เสรีนิยม กึ่งศาสนา ยึดถือประชาชนเป็นองค์รวมมากกว่าปัจเจก มีศัตรูคือสังคมนิยม คอมมิวนิสต์ ทุนนิยม ทั้งนี้ลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นที่สุดของฟาสซิสม์คือ การชูชาติเหนือสิ่งอื่นใดหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นชาตินิยมที่ล้นเกิน (ultranationalism) และเน้นการขับเคลื่อนประเทศจากสังคมมากกว่ากลไกรัฐดังนั้นจึงมุ่งเผยแพร่ครอบงำอุดมการณ์ในสังคมด้วย จากลักษณะของฟาสซิสม์ดังที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อมองย้อนมาที่แบบแผนการบริหารราชการไทยเกือบทศวรรษที่ผ่านมาก็จะพบว่ามีข้อสังเกตถึงลักษณะร่วมกัน ได้แก่ การมองอนาคตในแง่ร้ายที่หวาดกลัวความก้าวหน้าและความเป็นสากลอันเกิดจากการเคลื่อนไหวของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อว่าจะนำพาประเทศไปในทิศทางที่คิดว่าเสื่อม การไม่อดกลั้นต่อความเห็นต่างของประชาชนที่รัฐไม่เพียงแต่จะใช้กลไกการปราบปรามของรัฐกดปราบแต่ยังมีความพยายามจัดตั้งองค์กรทางสังคมมาปะทะ ไม่เสรีนิยมจากการที่รัฐลิดรอนสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลทั้งโดยกฎหมายและโดยกำลัง…

Continue Readingการบริหารราชการไทยกับฟาสซิสม์

หลีกเลี่ยงการคัดลอกวรรณกรรมได้อย่างไร

การหลีกเลี่ยงการลอกเลียนทางวรรณกรรมที่ง่ายที่สุดคือ การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล และให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้อ่านในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเหล่านั้นทุกครั้ง ซึ่ง The learning Centre, The University of New South Wales (2011) ได้เสนอวิธีการเลี่ยงการลอกเลียนทางวรรณกรรมว่า (1) ผู้เขียนจะต้องพึงตระหนักถึงการใช้คำหรือความคิดของผู้อื่นในงานเขียนของตนโดยต้องอ้างอิงอยู่เสมอ (2) วางแผนการเขียนผลงานโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ไม่ใช้เวลารีบเร่งกระทั่งเวลากลายเป็นตัวบีบบังคับให้ต้องพึ่งผลงานของผู้อื่นในงานเขียนของตนเองมากเกินไป (3) อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ทั้งหมดให้ถูกต้องตามรูปแบบการอ้างอิงทางวิชาการ (4) เรียนรู้วิธีการผนวกรวมงานของผู้อื่นในผลงานของตนเอง ด้วยการสรุป (summarizing) และถอดความ (paraphrasing) แนวคิดด้วยถ้อยคำของตนเองเพื่อแสดงความเข้าใจของผู้เขียน (5)…

Continue Readingหลีกเลี่ยงการคัดลอกวรรณกรรมได้อย่างไร