ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หน่วยงานตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรมีการประสานงานกัน ทำงานร่วมกันจะทำให้ลดงานที่ทำซ้ำซ้อนกันลงไป ทำให้สามารถนำทรัพยากรส่วนที่เหลือไปก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ควรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เปิดเผยข้อมูลจากการตรวจสอบซึ่งกันและกันไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้รายงานงบการเงินขององค์กรมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้จากผู้ใช้งบการเงินทั้งหมด เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจดังตัวอย่างต่อไปนี้
1 การวางแผนงานการตรวจสอบประจำปี ในระหว่างเวลาที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตวางแผนงานตรวจสอบประจำปีควรเปรียบเทียบแผนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันงานซ้ำซ้อนกัน หรือในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในจำเป็นต้องปฏิบัติงานซ้ำกันกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการวางแผนงานตรวจสอบนั้น ผู้ตรวจสอบภายในควรทราบและเข้าใจวิธีการตรวจและผลที่ตรวจโดยพบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสมอ
2 การสอบทานระบบการควบคุมภายในขององค์กร ในระหว่างเวลาที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานระบบการควบคุมภายในขององค์กร ในช่วงเวลานี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรได้ทราบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของโคโซ่ (COSO) ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำขึ้นตามระบบงานสำคัญ ๆ ขององค์กร
3 การตรวจสอบงบการเงินประจำปี ในระหว่างเวลาที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินประจำปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรรับทราบผลการตรวจสอบภายในทุกฉบับตลอดปี เพื่อรับทราบรายงานตรวจสอบภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อรายงานงบการเงินประจำปีขององศ์กรตลอดจนความร่วมมือกันและประสานงานกันในกรณีการสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปีขององค์กรด้วย อย่างไงก็ดีผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยังคงต้องดำรงรวมเป็นอิสระต่อกัน แต่ละฝ่ายต้องมีความเที่ยงธรรมถูกต้องและมีจรรยาบรรณในหน้าที่งานของตน