เอเชีย ศูนย์รวมของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

นิตนสาร Fortune รายงานการจัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 500 อันดับแรก ที่รู้จักกันในนาม Fortune Global 500 ประจำปี ค.ศ.2020 พบว่า ประเทศจีนมีบริษัทที่อยู่ใน Fortune Global 500 จำนวน 124 บริษัท แซงหน้าประเทศสหรัฐอเมริกซึ่งเป็นที่มี 121 ประเทศ ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลก เมื่อพิจารณาจาก 10 ประเทศที่มีบริษัทที่อยู่ใน Fortune Global 500 มากที่สุดในช่วง 3 ปีหลังสุด คือ ค.ศ.2018 ถึง 2020 พบว่าเป็นประเทศเดิมทั้งหมดแต่อาจมีอันดับสลับกันบ้าง ดังตารางต่อไปนี้

ประเทศที่มีบริษัทที่อยู่ใน Fortune Global 500 มากที่สุดในช่วงปี ค.ศ.2018-2020

 ค.ศ.2018ค.ศ.2019ค.ศ.2020
ประเทศจำนวนบริษัทอันดับจำนวนบริษัทอันดับจำนวนบริษัทอันดับ
สหรัฐอเมริกา126112111212
จีน120211921241
ญี่ปุ่น523523533
ฝรั่งเศส285314314
เยอรมนี324295275
สหราชอาณาจักร216186226
เกาหลีใต้167167147
สวิสเซอร์แลนด์149148147
แคนนาดา1210139139
เนเธอร์แลนด์1581210139
อื่นๆ64 75 68 
รวม500 500 500 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Wikipedia. (2021)

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ประเทศที่มีจำนวนบริษัทที่อยู่ใน Fortune Global 500 มากที่สุด 10 ประเทศ ยังคงกระจุกตัวอยู่กับประเทศ 10 ประเทศอยู่ในยุโรป 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร สวิสเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ อยู่ในเอเชีย 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ นอกจากนั้นอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ 2 ประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกาและแคนนาดา ซึ่งประเทศทั้ง 10 ประเทศมีบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ใน Fortune Global 500 ในช่วงปี ค.ศ.2018 – 2020 ในแต่ละปีรวมกันมากถึง 425 – 436 ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 85 ถึงร้อยละ 87.2 ของบริษัททั้งหมดที่อยู่ใน Fortune Global 500

จากตารางข้างต้นยังแสดงให้เห็นอีกว่าในช่วงปี ค.ศ.2018 – 2020 บริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ใน Fortune Global 500 มาจากทวีปเอเชียมากที่สุด(188 – 191 บริษัท) รองลงมาคือทวีปอเมริกาเหนือ (134 – 138 ประเทศ) และอันดับต่อมาคือจากทวีปยุโรป (104 – 110 ประเทศ) ดังนั้น นอกจากจีนจะเป็นประเทศที่มีจำนวนบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ใน Fortune Global 500 มากที่สุดในโลกแล้ว ทวีปเอเชียก็เป็นทวีปที่มีจำนวนบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ใน Fortune Global 500 มากที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

Fortune. (2020). Global 500. Retrieved from: https://fortune.com/global500/

Wikipedia. (2021). Fortune Global 500. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500