มาตรฐานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน

การดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพตรวจภายใน ต้องปฎิบัติตาม “มาตรฐานสากลสำหรับการปฎิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน” (International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing หรือที่เรียกว่า IPPF) ซึ่งกำหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors: IIA) ถือเป็นแนวทางการปฎิบัติงานและคำแนะนำสำหรับการตรวจสอบภายใน โดยสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งในสภาพแวดล้อม ลักษณะธุรกิจ ขนาด ความซับซ้อนที่แตกต่างกันได้ ซึ่งมาตรฐานสากลสำหรับการปฎิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย
1. พันธกิจ (Mission) ของวิชาชีพตรวจสอบภายใน นั้นคือการปฎิบัติงาน “เพื่อเสริมสร้างและรักษาคุณค่าขององค์กร โดยใช้ความเชื่อมั่น คำแนะนำและความเข้าใจที่เที่ยงธรรมที่เป็นไปตามความเสี่ยง”
2. แนวทางหลัก (Mandatory Guidance) คือแนวทางการปฎิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยมีองค์ประกอบ 4 หัวข้อคือ
2.1 หลักการปฎิบัติงานงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (Core Principle)
2.2 คำจำกัดความของการตรวจสอบภายใน (Definition of Internal Audit)
2.3 ประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics)
2.4 มาตรฐานสากลสำหรับการปฎิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : Standard) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
2.4.1 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards)
2.4.2 มาตรฐานด้านการปฎิบัติงาน (Performance Standards)
3. แนวทางทางการนำไปใช้ (Recommended Guidance) ประกอบด้วย 2 แนวทางคือ
3.1 เครื่องมือการนำไปใช้ (Implement Guidance) เป็นการขยายความของมาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฎิบัติงาน ที่นำไปปรับใช้กับบริการการให้ความเชื่อมั่น และบริการการให้คำปรึกษา
3.2 ส่วนเพิ่มเติมของการนำไปใช้ (Supplement Guidance) เป็นการกล่าวโดยแยกเป็นรายละเอียดของการนำเครื่องมือไปใช้ในสำหรับการปยุกต์ในแต่ละสถานกาณ์


อย่างไรก็ตามมาตรฐานการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาหัวข้อในรายละเอียดจึงมีรหัสกำหนดในแต่ละเรื่อง โดยมีหลักการดังนี้
ชุดรหัสที่ 1xxx การขึ้นต้นด้วยเลข 1 หมายถึง มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ระบุถึงลักษณะขององค์กร และบุคลากรที่ปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน
ชุดรหัสที่ 2xxx การขึ้นต้นด้วยเลข 2 หมายถึง มาตรฐานด้านการปฎิบัติงาน ระบุถึงลักษณะงานตรวจสอบภายใน เกณฑ์เชิงคุณภาพ
ชุดรหัสที่ xxxx.A การลงท้ายชุดรหัส โดยมีจุดและตามด้วย A หมายถึง การให้บริการความเชื่อมั่น (Assurance: A)
ชุดรหัสที่ xxxx.C การลงท้ายชุดรหัส โดยมีจุดและตามด้วย C หมายถึง การให้บริการคำปรึกษา (Consulting: C)