การประมาณกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (4)

กระแสเงินสดเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Terminal Value: T) หมายถึง กระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่กิจการตัดสินใจลงทุน โดยมี 2 ส่วนที่สำคัญคือ

         1. เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อกระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรกว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดลง กิจการก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำรง (ถือ) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่อไป เงินทุนหมุนเวียนสุทธิดังกล่าวก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดเมื่อสิ้นสุดโครงการ

         2. มูลค่าคงเหลือ (ราคาซาก) ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่กิจการลงทุน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนบางประเภทเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานแล้ว สามารถนำไปขายเป็นเศษซาก ทำให้กิจการได้รับกระแสเงินสดจากราคาซากดังกล่าว สำหรับการคำนวณกระแสเงินสดจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่กิจการลงทุนมีวิธีการเช่นเดียวกับการคำนวณกระแสเงินสดจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเก่า