การประมาณกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (3)

         กระแสเงินสดสุทธิระหว่างดำเนินโครงการ (Net Cash Flow from Operating: NCFt) หมายถึง ผลประโยชน์ที่กิจการได้รับสุทธิจากการตัดสินใจลงทุนในโครงการนั้น ทั้งนี้ ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้

         1. รายได้ที่เพิ่มขึ้น เช่น กิจการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ แล้วทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงขึ้น เป็นต้น

         2. ค่าใช้จ่ายที่ลดลง เช่น กิจการลงทุนในอุปกรณ์ขนย้ายชิ้นส่วนภายในโรงงาน ที่ทำให้สามารถประหยัดค่าแรงงานที่เคยทำหน้าที่ขนย้ายชิ้นส่วน หรือการลงทุนซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ ทำให้กิจการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ เป็นต้น

         3. กิจการอาจได้รับประโยชน์จากการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งลักษณะที่ 1 และ 2

         การประมาณกระแสเงินสดสุทธิระหว่างดำเนินโครงการจะเป็นการเปรียบเทียบกระแสเงินสดสุทธิก่อนและหลังการตัดสินใจลงทุน หรือที่เรียกว่า กระแสเงินสดส่วนเพิ่ม เช่น ยอดขายสินค้าก่อนและหลังตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ ค่าไฟฟ้าก่อนและหลังตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ เป็นต้น