การประมาณกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (5)

จากโพสต์ความรู้เรื่องการประมาณกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (1) – (4) ซึ่งอธิบายหลักการของการประมาณกระแสเงินสดในส่วนต่างๆ แล้ว สำหรับในโพสต์นี้จะยกตัวอย่างการคำนวณเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้

บริษัทสามศร จำกัด กำลังพิจารณาตัดสินใจซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่า โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

         1. เครื่องจักรเก่า มีราคาตามบัญชี 100,000 บาท อายุการใช้งานคงเหลืออีก 5 ปี หากบริษัทตัดสินใจซื้อเครื่องจักรใหม่ จะสามารถนำไปขายได้ในราคา 120,000 บาท

         2. ราคาของเครื่องจักรใหม่คือ 300,000 บาท ค่าติดตั้งและทดลองเดินเครื่องจักร 50,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี

         3. หากบริษัทตัดสินใจซื้อเครื่องจักรใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้นจะทำให้บริษัทสามารถผลิตและขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นปีละ 150,000 บาท รวมทั้งสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนอกจากค่าเสื่อมราคาปีละ 95,000 บาท

         4. บริษัทต้องดำรงวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 25,000 บาทหากบริษัทตัดสินใจซื้อเครื่องจักรใหม่

         5. เมื่อเครื่องจักรใหม่หมดอายุการใช้งานคาดว่าจะขายได้ในราคา 5,000 บาท

         6. บริษัทเสียภาษีเงินได้ในอัตรา 20%

         7. การลงทุนในเครื่องจักรใหม่บริษัทต้องการผลตอบแทนขั้นต่ำ 12%

         จากข้อมูลข้างต้นสามารถคำนวณกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนได้ดังนี้

         1. กระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก

            กระแสเงินสดรับจากการขายเครื่องจักรเก่า

                     ราคาขาย                                                                 120,000

                    หัก ราคาตามบัญชี                                                       100,000

                     กำไรจากการขาย                                                        20,000

                     ภาษีที่ต้องชำระ (20,000 x 20%)                                        4,000

                     กระแสเงินสดรับจากการขายเครื่องจักรเก่า (120,000 – 4,000)     116,000

           ราคาซื้อเครื่องจักรใหม่                                                            300,000

           บวก ค่าติดตั้งและทดลองเดินเครื่องจักร                                          50,000

           ราคาทุนของเครื่องจักรใหม่ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าเสื่อมราคา            350,000

           บวก เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น (ดำรงวัตถุดิบเพิ่มขึ้น)                           25,000

           หัก กระแสเงินสดรับจากการขายเครื่องจักรเก่า                                  116,000

           กระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก                                                   259,000

         2. กระแสเงินสดสุทธิระหว่างดำเนินโครงการ

                                                                                             ปีที่ 1 – 5 ปีละ

             รายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น                                       150,000

             ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้                                                            10,000

             รวม                                                                              160,000

             หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (นอกจากค่าเสื่อมราคา)                       95,000

             กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา                                                       65,000

             หัก ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น                                                       50,000

             กำไรก่อนหักภาษี                                                      15,000

             หัก ภาษีเงินได้ 20%                                                              3,000

             กำไรสุทธิ                                                                         12,000

             บวก ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น                                                     50,000

             กระแสเงินสดสุทธิระหว่างดำเนินโครงการ                                      62,000

         สำหรับค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นคำนวณได้โดย

             ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรใหม่  = 350,000     =        70,000

                                                          5

             ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรเก่า  = 100,000     =        20,000

                                                          5

            ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น                                        50,000

   

3. กระแสเงินสดรับเมื่อสิ้นสุดโครงการ

             ขายซากเครื่องจักรใหม่ [(5,000 x (1 – 0.20)]             4,000

             เงินทุนหมุนเวียนที่ได้คืน                                      25,000  

             รวม                                                           29,000