ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการท่องเที่ยวทั้งสามกับนักท่องเที่ยว

ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบของการท่องเที่ยวทั้ง3 เกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการหรือทัศนศึกษา จึงอาจเป็นการใช้ประโยชน์โดยตรงและจากการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การท่องเที่ยวที่ขาดระบบการจัดการมาเกี่ยวข้องจึงเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ประสบความสำเร็จ นอกจากองค์ประกอบภายในระบบแล้วการท่องเที่ยวยังมีสิ่งแวดล้อมสำคัญที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอีกหลายประการ เช่น สภาพกายภาพและระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและการลงทุน สังคมและวัฒนธรรม องค์กรและกฎหมาย เป็นต้น

Continue Readingความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการท่องเที่ยวทั้งสามกับนักท่องเที่ยว

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่วนที่ 3 คือการบริการการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ที่พัก ร้านอาหาร การบริการนำเที่ยว จะต้องเกี่ยวกับการเกษตรชนบท ตัวอย่างบริการที่ชัดเจน คือ ที่พักตามบ้าน (Homestay) และที่พักตามสวนเกษตรต่างๆ (Farm stay)

Continue Readingองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่วนที่2 ตลาดการท่องเที่ยว กล่าวคือ เนื่องจากตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นตลาดการท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche Market) จึงทำให้การจัดการด้านการตลาดมีลักษณะที่เจาะจงเฉพาะกลุ่ม โดยต้องเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจกิจกรรมทางการเกษตร ต้องการที่จะเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

Continue Readingองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2