เซคิ โมเดล (SECI Model)

ปี ค.ศ.1995 Nonaka & Takeuchi ได้เสนอตัวแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์การซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นในองค์การเรียกว่า เซคิ โมเดล (SECI Model) ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน (น้ำทิพย์ วิภาวิน, 2547; ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2557; Nonaka, Reinmoeller, & Senoo: 1998; Nonaka, Toyama, & Konno, 2000; Woodfield & Husted, 2016) ได้แก่
1. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Socialization) เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปรนัย (Tacit Knowledge) ที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลผ่านการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิด โดยเป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น การสอนงาน (Coaching) และการติดตาม (Understudy)
2. กระบวนการแปลงความรู้เชิงปรนัยที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลให้ออกมาเป็นรูปธรรม (Externalization) ได้แก่ การอภิปราย การสัมมนา การเขียนคู่มือและเอกสารตำรา และการผลิตสื่อต่างๆ
3. การรวบรวมความรู้ (Combination) เป็นการรวบรวมความรู้ที่เป็นรูปธรรมให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ
4. การนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ (Internalization) เมื่อบุคคลเกิดการอ่าน การฟัง การทำความเข้าใจ การอบรม การฝึกฝน และการลงมือปฏิบัตินำความรู้เข้าสู่ตนเอง บุคคลจะเกิดความรู้เฉพาะตนขึ้นมาใหม่

กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์การจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเกลียวแห่งการเรียนรู้ (Spiral) ส่งผลให้องค์การเกิดกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิง
1) น้ำทิพย์ วิภาวิน. (2547). การจัดการความรู้กับคลังความรู้. กรุงเทพฯ: เอสอาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์.
2) ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. (2557). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3) Nonaka, I., Reinmoeller, P., & Senoo, D. (1998). “Management focus the ‘art’ of knowledge: Systems to capitalize on market knowledge”. European Management Journal, 16(6), 673-684.
4) Nonaka, I., Toyama, R., & Konno, N. (2000). “SECI, Ba and leadership: A unified model of dynamic knowledge creation”. Long Range Planning, 33(1), 5-34.
5) Woodfield, P., & Husted, K. (2016). “Intergenerational knowledge sharing in family firms: Case-based evidence from the New Zealand wine industry”. Journal of Family Business Strategy, no., 1-13.