Anglo-Saxon System

ระบบแองโกล-แซกซอน มีรากฐานและวิวัฒนาการมาจากประวัติศาสตร์การจัดการปกครองและการบริหารท้องถิ่นอันยาวนานของอังกฤษ ซึ่งถือว่าการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการรวมตัวกันเป็นชาติ และประเทศอังกฤษเกิดจากการรวมตัวกันของท้องถิ่นต่างๆ โดยท้องถิ่นยังคงสงวนอำนาจบางประการของท้องถิ่นไว้ ดังนั้น ท้องถิ่นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การปกครองท้องถิ่นในระบบแองโกล-แซกซอน เป็นแบบอย่างของการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและบริหารท้องถิ่นของตนอย่างกว้างขวาง แต่ละท้องถิ่นมีอำนาจปกครองตนเองและมีความเป็นอิสระ มีรูปแบบและวิธีการในการดำเนินการปกครองและบริหารตามแบบอย่างของตนเอง ตามจารีตประเพณีของท้องถิ่นซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมา จะเห็นได้จากการเรียกชื่อท้องถิ่นในระดับเดียวกันแตกต่างกัน เช่น ท้องถิ่นระดับดิสทริคท์ (District) บางแห่งเรียกว่า ดิสทริคท์ บางแห่งเรียกว่า เบอเรอะ (Borough) บางแห่งเรียกว่า ซิตี้ (City) หรือท้องถิ่นระดับแพริช (Parish) บางแห่งเรียกว่า ทาวน์ (Town) บางแห่งเรียกว่าคอมมิวนิตี…

Continue ReadingAnglo-Saxon System