Nature of public participation

ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 7 รูปแบบดังนี้ 1.  การออกเสียงประชามติ (Referendum) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อตัดสินใจในปัญหาสำคัญๆ ที่ได้กระทำหรือคาดว่าจะกระทำ โดยให้ประชาชนเป็นผู้ชี้ขาดว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นการมอบอำนาจการตัดสินใจคืนให้กับประชาชนในการกำหนดทางเลือกเองว่าต้องการทางเลือกใดที่ตนและชุมชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการตัดสินใจ 2. การประชาพิจารณ์ (Public hearing) เป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจการดำเนินการทางนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนหรือประชาชนจำนวนมาก   ลักษณะการประชาพิจารณ์จะต้องมีการจัดประชุมอย่างเป็นระบบและมีการจดบันทึกและสรุปข้อคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆไว้อย่างเป็นทางการ 3.   เวทีสาธารณะ (public meeting)  เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมต่างๆ มาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นร่วมกัน ตลอดจนการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน ผลจากเวทีสาธารณะอาจก่อให้เกิดสภาพผูกพันหรือข้อตกลงร่วมหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีสาธารณะ …

Continue ReadingNature of public participation

Public Participation (IAP2)

การมีส่วนร่วมของประชาชนจากการแบ่งระดับของสมาคมการมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างประเทศหรือที่รู้จักในนามInternational Association for Public Participation (IAP2)  ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างประเทศหรือที่รู้จักในนามInternational Association for Public Participation (IAP2)                ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นแรก และถือเป็นระดับที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์…

Continue ReadingPublic Participation (IAP2)

ระบบคอนติเนนท์ (Continental System)

       การบริหารและการปกครองท้องถิ่นในระบบคอนติเนนท์ มีรากฐานและวิวัฒนาการมาจากประวัติศาสตร์การจัดการปกครองและการบริหารท้องถิ่นของฝรั่งเศส  ซึ่งเน้นหลักการรวมอำนาจและเอกภาพแห่งรัฐมาตั้งแต่อดีต  โดยถือว่ารัฐบาลมีอำนาจเต็มในการปกครองและบริหารประเทศ  การปกครองและการบริหารท้องถิ่นเกิดจากการกระจายอำนาจของรัฐบาล  โดยรัฐบาลมอบหมายอำนาจบางประการให้แก่ท้องถิ่น  ท้องถิ่นจะมีอำนาจปกครองตนเองและมีความเป็นอิสระมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลเป็นสำคัญ การปกครองท้องถิ่นในระบบคอนติเนนท์  รัฐบาลซึ่งเป็นผู้กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น จะเป็นผู้กำหนดรูปแบบ โครงสร้าง ขนาด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่  การจัดระเบียบการปกครองและบริหารท้องถิ่นค่อนข้างจะเป็นระบบที่ชัดเจน  มีความเป็นเอกรูป (uniformity) คือ จัดแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นเอกภาพของประเทศ ในระบบคอนติเนนท์ดั้งเดิม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล  ทั้งนี้ ประเทศที่ใช้ระบบคอนติเนนท์มักจะมีการใช้อำนาจบริหารโดยการรวมอำนาจ แบ่งอำนาจ และกระจายอำนาจไปพร้อมๆ กัน  องค์กรของรัฐที่เกิดจากการแบ่งอำนาจ อันได้แก่…

Continue Readingระบบคอนติเนนท์ (Continental System)