ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล มีรูปแบบเป็นทางการ มีความเป็นระบบเชิงเหตุและผล และง่ายต่อการทำความเข้าใจ นอกจากนั้นยังสามารถจัดเก็บ รวบรวม บันทึก และถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ง่าย เช่น เอกสาร คู่มือ หนังสือ วารสาร บทความวิจัย และวีดีทัศน์ต่างๆ (Allameh & others, 2014; Cook & Cook, 2005; Holste & Fields, 2012;…

Continue Readingความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

ความรู้เชิงปรนัย (Tacit Knowledge)

ความรู้เชิงปรนัย (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในสมองของแต่ละบุคคล เกิดจากพฤติกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำวัน การสะสมประสบการณ์ การเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญ และพรสวรรค์ต่างๆ ดังนั้นความรู้เชิงปรนัยจึงเป็นความรู้ที่ยากต่อการอธิบาย ยากต่อการประมวล และยากต่อการสื่อสารออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนั้นความรู้เชิงปรนัยยังเป็นความรู้ที่ยากต่อการเข้าถึงและการแบ่งปันความรู้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามความรู้ประเภทนี้สามารถพัฒนาและแบ่งปันกันได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบุคคลและองค์การ ตัวอย่างความรู้เชิงปรนัย เช่น ความเชื่อส่วนบุคคล ประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลเชิงลึกต่างๆ (ทอดด์ อาร์. กรอฟฟ์ และโทมัส พี. โจนส์,…

Continue Readingความรู้เชิงปรนัย (Tacit Knowledge)

Strategic Leadership of the Mayor of Yala City Municipality

จากการศึกษาของดาวนภา  เพชรจันทร์และ จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ พบว่านายกเทศมนตรีนครยะลา   (นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ) มีลักษณะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่โดดเด่น 8 ประการ ดังนี้               1) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล นายกเทศมนตรีเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการบริหารจัดการเมืองยะลา โดยบริหารจัดการในรูปแบบองค์รวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดยะลา มิใช่มองแค่พื้นที่ของเทศบาลนครยะลา เป็นผู้มองอนาคตของจังหวัดยะลาในระยะยาว มีความสามารถในการพัฒนาต่อยอดโครงการและผลงานต่าง ๆ จนทำให้เทศบาลนครยะลามีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับรางวัลการันตีมากมายที่เป็นผลงานประจักษ์               2) เป็นผู้บริหารที่เป็นต้นแบบให้กับบุคลากร นายกเทศมนตรีนครยะลาเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ในการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม…

Continue ReadingStrategic Leadership of the Mayor of Yala City Municipality