การทำงานเป็นทีม (Team Working)

ปัจจุบันทุกๆองค์การทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชนล้วนต้องการให้สมาชิกในองค์การทำงานเป็นทีม เพราะการทำงานเป็นทีม (Team Working) ก่อให้เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) ของงาน และองค์การประสบความสำเร็จ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549) กล่าวว่า การทำงานเป็นทีมเป็นการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมารวมกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน มีเป้าหมายร่วมกัน มีภารกิจที่ต้องกระทำร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารและประสานงานกัน มีการตัดสินใจร่วมกัน และมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน Romig (อ้างถึงใน อารี อุณหสุทธิยานนท์, 2551) ได้แบ่งโครงสร้างการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผลออกเป็น 10 องค์ประกอบ ได้แก่…

Continue Readingการทำงานเป็นทีม (Team Working)

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership)

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคล โดยผู้นำจะมุ่งเน้นให้ผู้ตามเกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยม คุณธรรม มาตรฐาน และการมองการณ์ไกลในอนาคต ทั้งนี้ Bass & Avolio ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และจำแนกพฤติกรรมของผู้นำการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 4 องค์ประกอบ (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2548) ได้แก่1. อุดมการณ์ หรือความเสน่หา (Idealized Influence or Charisma) เป็นพฤติกรรมที่ผู้นำแสดงออกเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ตาม ผู้ตามจะรับรู้พฤติกรรมของผู้นำและเกิดการเลียนแบบพฤติกรรม 2. กระตุ้นการใช้ปัญญา…

Continue Readingภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership)

เซคิ โมเดล (SECI Model)

ปี ค.ศ.1995 Nonaka & Takeuchi ได้เสนอตัวแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์การซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นในองค์การเรียกว่า เซคิ โมเดล (SECI Model) ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน (น้ำทิพย์ วิภาวิน, 2547; ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2557; Nonaka, Reinmoeller, & Senoo: 1998; Nonaka, Toyama, & Konno, 2000; Woodfield…

Continue Readingเซคิ โมเดล (SECI Model)