ทฤษฎีที่ใช้อธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น IPO (1)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต             ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น IPO หรือผลตอบแทนวันแรกนี้  มีความแตกต่างจากทฤษฎีหรือแบบจำลองที่ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น Capital Asset Pricing Model (CAPM)  เนื่องจากประเด็นสำคัญคือ  การลงทุนในหุ้น IPO เป็นการลงทุนในหุ้นที่เสนอขายครั้งแรก  มิใช่หุ้นที่มีการซื้อขายเป็นปกติในตลาดหลักทรัพย์  ดังนั้น แนวคิดของทฤษฎีน่าจะเกี่ยวข้องกับการตั้งราคาเสนอขายของหุ้น IPO ดังนั้น แบบจำลองดังเช่น CAPM  จึงไม่สามารถอธิบายผลตอบแทนที่ผิดปกติได้             เมื่อกล่าวถึงผลตอบแทนที่สูงผิดปกติของการลงทุนในหุ้น IPO จากการศึกษาของ…

Continue Readingทฤษฎีที่ใช้อธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น IPO (1)