You are currently viewing E-commerce-Vietnam ภาคต่อ

E-commerce-Vietnam ภาคต่อ

ภาคต่อ เป็นการวิเคราะห์ประเด็นบริษัทในเวียดนาม ครับ

  1. ปัจจุบันเวียดนามมีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ประมาณ 500,000 แห่ง ส่วนมาก 90% เป็นบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา บริษัทเหล่านี้มีการสร้างแบรนด์อย่างจริงจัง เพื่อใช้ในการแข่งขันในตลาด นั้นหมายความว่าเราจะเห็นสินค้าเกิดใหม่มากขึ้น และนำไปสู่การพึงพากันในห่วงโซ่อุปทานที่หลากหลาย ใครมองเห็นช่องทางการให้บริการต่างๆ เช่น บริการสร้างเว็บไซด์ หรือ การบริหารแบรด์ หรือ การทำและดูแลลูกค้าในตลาดออนไลน์ ย่อมหากำไรจากตลาดนี้ได้แน่นอน
  2. เว็ปไซต์อีคอมเมิร์ซของเวียดนาม มีครบเกือบทุกจ้าวในตลาด เช่น Shopee, Lazada, The Gioi Di Dong, Sendo เป็นต้น ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าอีคอมเมิร์ซของเวียดนามมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ในอนาคต เชื่อว่าตลาดเวียดนาม น่าจะเป็นตลาดที่คึกคักสำหรับนักธุรกิจจากทุกมุมโลก โดยเฉพาะ คนไทยเรานะครับ ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮำนอย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563