ความมีประสิทธิภาพของตลาด (2)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต           การนำเสนอเนื้อหาสาระในครั้งนี้จะอธิบายต่อจากตอนที่ 1 ของความมีประสิทธิภาพตลาด ซึ่งจะนำเสนอเกี่ยวกับสมมติฐานของความมีประสิทธิภาพของตลาดตามแนวคิดของ Fama (1970) ตอนที่ 2  สมมติฐานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของตลาดตามแนวคิดของ Fama (1970)             Fama (1970) ได้อธิบายถึงสมมติฐานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของตลาดไว้สามระดับคือ ตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับต่ำ  ตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง  และตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงซึ่งอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้             1. ตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับต่ำ (Weak Form) เป็นลักษณะตลาดหลักทรัพย์ที่นักลงทุนใช้ข้อมูลข่าวสารด้านราคาและมูลค่าการซื้อขายของหลักทรัพย์ในอดีต  ในการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์  นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลข่าวสารด้านราคาได้อย่างเท่าเทียมกัน …

Continue Readingความมีประสิทธิภาพของตลาด (2)

ความมีประสิทธิภาพของตลาด (1)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต           การนำเสนอเนื้อหารสาระเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพตลาดจะแยกนำเสนอเป็นสองตอนคือ ตอนที่ 1 แนวคิดความมีประสิทธิภาพของตลาด และตอนที่ 2 สมมติฐานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของตลาด ตามแนวคิดของ Fama (1970)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 1  แนวคิดความมีประสิทธิภาพของตลาด             แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตลาดเป็นเรื่องทางการเงินที่ได้รับความสนใจตั้งแต่ต้นปี 1970 (Sewell, 2012) และเมื่อ Fama (1970) ได้นำเสนอข้อสมมติฐานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market Hypothesis:…

Continue Readingความมีประสิทธิภาพของตลาด (1)

VIETNAM Predictions in 2021

ในปี 2021 นี้ มีการพยากรณ์การเติบโตของเวียดนามไว้ว่าจะเป็นปีทองของเวียดนามเลย ซึ่งหลังจากจบปัญหาไวรัส COVID-19 แล้ว ทุกเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยครับ ยังไงมาลองดู คำพยากรณ์คลิปนี้จาก Duong Global Business Consulting Group ครับ https://www.youtube.com/watch?v=ppOIW0wAC1M&feature=youtu.be&ab_channel=DuongGlobalBusinessConsultingGroup

Continue ReadingVIETNAM Predictions in 2021