ONLINE MARKETING

“การตลาดออนไลน์” (Online Marketing) เป็นการทำการตลาดในโลกออนไลน์ผ่านเครื่องมือ (Device) ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น เพื่อทำการส่งเสริมการตลาด การสื่อสาร และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กรธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาร์แกรม ทวิตเตอร์ ไลน์ เป็นต้น ซึ่งช่องทางในการสื่อสารออนไลน์ตามที่กล่าวมานี้ล้วนมีอิทธิพลกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก (ETDA, 2020)  

องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องสร้างการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ตนนำเสนอให้กับลูกค้าด้วยการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาพัฒนาส่วนประสมการตลาดของตน เพราะการใช้ช่องทางการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบเดิม (Off line) เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่กำหนดไว้ได้อีกต่อไป การทำการตลาดออนไลน์จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในกำหนดแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาด การดำเนินงานและด้านต่างๆ ให้กับธุรกิจมากมายหลายประการ ได้แก่ การเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน การยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค การสร้างภาพลักษณ์ด้านความก้าวหน้าและความทันสมัยให้กับสินค้าและบริการ การมีช่องทางการสื่อสารผ่านออนไลน์นั้น ทำให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางได้อย่างรวดเร็วขึ้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลที่ได้มากำหนดแนวทางด้านกลยุทธการตลาดและจัดทำส่วนประสมทางการตลาดที่ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถนำข้อมูลของผู้บริโภคที่รวบรวมได้จากการทำการตลาดออนไลน์มาเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการดำเนินงานให้สามารถออกแบบส่วนประสมการตลาดที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกค้าในแต่ละส่วนตลาดโดยใช้ต้นทุนการดำเนินงานที่น้อยลง สร้างความแตกต่างและความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการของตนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ควรมีการให้บริการแบบครบวงจรผ่านทางช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่การหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อสินค้า การชำระเงิน การติดตามสถานะในการจัดส่ง รวมถึงสามารถติดต่อสื่อสารกับองค์กรธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และได้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่ถูกกว่าการซื้อสินค้าจากหน้าร้าน

      สามารถสรุปประโยชน์ของการทำการตลาดออนไลน์เป็นประเด็นสำคัญได้ 5 ประเด็นดังนี้ (1) สนับสนุนให้เป็นธุรกิจที่ไร้พรมแดน ไม่มีขีดจำกัดด้านสถานที่ ผู้บริโภคสามารถค้นหาและเลือกที่จะรับข้อมูลตามความต้องการจากแหล่งใดก็ได้ มีพื้นที่การขายครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงตลาดได้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (2) ไม่มีขีดจำกัดของเวลา สามารถเข้าถึงได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (3) สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และรูปแบบใดก็ได้ (4) เป็นอิสระจากการสร้างเนื้อหา โดยองค์กรธุรกิจสามารถสร้างเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงผู้บริโภคยังสามารถมีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้สินค้าและบริการของตนให้กับผู้อื่นได้ และ (5) มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่ำ สามารถประหยัดต้นทุนในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้