ONLINE MARKETING MIXED

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ โดยเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดส่วนประสมการตลาด 4Ps ให้เป็นส่วนประสมการตลาดทางด้านออนไลน์หรือที่เรียกว่า 4Cs ดังนี้

1)     Product เปลี่ยนเป็น Co-creation หมายถึง ผู้ผลิตมีการรับฟังข้อมูลความต้องการและข้อคิดเห็นจากผู้บริโภคเพื่อทำการผลิตสินค้าและบริการในลักษณะของการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

2)     Price เปลี่ยนเป็น Currency หมายถึง การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตามช่องทางในการจัดจำหน่าย ตามวิธีการชำระเงิน ตามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตามการรับรู้ของลูกค้า เป็นต้น

3)     Place เปลี่ยนเป็น Communal Activation หมายถึง การใช้ช่องทางในการจัดจำหน่ายร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันของธุรกิจหลากหลายประเภทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค

4)     Promotion เปลี่ยนเป็น Conversation หมายถึง การใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทั้งระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคและระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์สินค้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตราสินค้านั้น

การทำการตลาดออนไลน์เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านต่างๆ ให้กับองค์กรธุรกิจ เนื่องจากเป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ รอบด้าน ผู้บริโภคทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นหรือมีปฏิสัมพันธ์ทางออนไลน์กับกลุ่มผู้บริโภคด้วยกันได้โดยแบ่งปันความคิดเห็นและเรื่องราวที่สนใจระหว่างกัน ช่องทางการสื่อสารออนไลน์จึงนับว่าเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น องค์กรธุรกิจจึงควรนำช่องทางออนไลน์มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ด้านความทันสมัยให้กับองค์กร