Public Policy as Value Distribution

นโยบายสาธารณะในฐานะอำนาจในการจัดสรรค่านิยมของสังคม             นโยบายสาธารณะในฐานะอำนาจในการจัดสรรค่านิยมของสังคม สอดคล้องกับทัศนะของ David Easton กล่าวคือ นโยบายสาธารณะเป็นอำนาจในการจัดสรรค่านิยมของสังคมทั้งมวลและผู้ที่มีอำนาจในการจัดสรรก็คือรัฐบาล และสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำเป็นผลมาจากการจัดสรรค่านิยมของสังคม ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของระบบการเมือง (Political System) เป็นบุคคลที่มีอำนาจสั่งการ (Authorities) ได้แก่ ผู้อาวุโสทางการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ นักบริหาร ที่ปรึกษา และผู้นำทางการเมืองอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักและระบบการเมืองให้การยอมรับในฐานะเป็นผู้มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย                                 นโยบายสาธารณะในทัศนะนี้ สามารถจำแนกองค์ประกอบสำคัญได้แก่ (1) นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะกระทำ (2) การตัดสินใจที่จะกระทำของรัฐบาลเป็นผลมาจากการจัดสรรค่านิยมของสังคม…

Continue ReadingPublic Policy as Value Distribution

Public Policy as Government Commitment

นโยบายสาธารณะในฐานะพันธะสัญญาอย่างมีแบบแผนของรัฐบาล             นโยบายสาธารณะในฐานะพันธะสัญญาอย่างมีแบบแผนของรัฐบาล สอดคล้องกับทัศนะของ Kenneth Prewitt และ Sidney Verba กล่าวคือ นโยบายสาธารณะเป็นพันธะสัญญาระยะยาวในการดำเนินกิจกรรมอย่างมีแบบแผนของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นถึงสิ่งที่รัฐบาลกระทำจริงมากกว่าสิ่งที่รัฐบาลแถลง โดยที่ประชาชนจะต้องติดตามการบัญญัติกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างใกล้ชิด รวมทั้งกฎกระทรวงและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารนำมาใช้ในการนำนโยบายไปปฏิบัติให้ ปรากฏเป็นจริงในกรณีเฉพาะของกฎหมายแต่ละกรณี ซึ่งแต่ละขั้นตอนล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น             นโยบายสาธารณะในทัศนะนี้ ถ้าประชาชนเน้นแต่การอ่านกฎหมาย โดยมิได้ติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแต่ละกรณี ประชาชนอาจไม่เข้าใจว่ามีอะไร เกิดขึ้นจริงตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ดังนั้น ประชาชนจึงควรติดตามดูกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจนด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนก็อาจยังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น เพราะผลที่ต้องการขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติที่แท้จริง จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องสนใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการนำนโยบายไปปฏิบัติด้วย จึงจะมั่นใจได้ว่านโยบายสาธารณะนั้นได้ผลหรือไม่…

Continue ReadingPublic Policy as Government Commitment

Public Policy as Element Guideline

นโยบายสาธารณะในฐานะแนวทางการปฏิบัติหรือการกระทำซึ่งมีองค์ประกอบ             นโยบายสาธารณะในฐานะแนวทางการปฏิบัติหรือการกระทำซึ่งมีองค์ประกอบ สอดคล้องกับทัศนะของ James E. Anderson กล่าวคือ นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางการปฏิบัติหรือการกระทำซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหรือชุดของผู้กระทำที่จะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่า สิ่งใดที่จะต้อง กระทำให้สำเร็จ มิใช่สิ่งที่รัฐบาลเพียงแต่ตั้งใจจะกระทำหรือเสนอให้กระทำเท่านั้น             นโยบายสาธารณะในทัศนะนี้เป็นการจำแนกให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างนโยบายกับการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระหว่างการเลือกทางที่ต้องการมาเปรียบเทียบกัน (Competing Alternatives) กล่าวคือ การตัดสินใจของรัฐบาลอาจแสดงออกถึงความตั้งใจหรือข้อเสนอของรัฐบาลที่จะกระทำเท่านั้น โดยในความเป็นจริงอาจไม่เกิดการกระทำ แต่ในด้านนโยบายสาธารณะนั้นจะต้องปรากฏการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน ซึ่งนโยบายสาธารณะมีลักษณะสำคัญ ได้แก่ (1) นิยามของนโยบายสาธารณะจะต้องเชื่อมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะกับการกระทำให้บรรลุเป้าหมาย (2) นโยบายสาธารณะประกอบด้วยจำนวนชุดหรือแบบแผนของการกระทำ…

Continue ReadingPublic Policy as Element Guideline