You are currently viewing ผู้นำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์
Effective Leadership for Brand Communication

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์

หัวใจสำคัญและเบื้องหลังของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ก็คือการที่มีผู้นำที่มีประสิทธิภาพ บทบาทของผู้นำคือการนำทีมงาน ในบางครั้งมีความเข้าใจผิดว่าผู้นำมีหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร (Gatekeeper) ที่จะต้องคอยกลั่นกรองและตอบสนองสิ่งที่ทีมงานนำเสนอ แต่จริงๆแล้วผู้นำมีหน้าที่ในการริเริ่มสิ่งใหม่ (Initiate) โดยผู้นำก็จะต้องได้รับอำนาจในการตัดสินใจ และจะต้องมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดตั้งแต่เริ่มต้น

ขั้นตอนลำดับแรกๆในการสื่อสารเืพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์ก็คือ การเขียนบรีฟให้กับเอเจนซี หรือ บริษัทสร้างสรรค์และซื้อสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด โดยผู้นำจะเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายเกี่ยวกับบรีฟที่จะส่งต่อให้กับเอเจนซี ดังนั้นผู้นำจะต้องมีอำนาจ มีความมั่นใจ และกล้าเสี่ยง เพราะถ้ามีสมาชิกในทีมที่อ่อนประสบการณ์ก็มักจะเลือกทางที่คุ้นเคยและอาจจะไม่ทำให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด เพราะงานด้านการสื่อสารจะเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ด้วยเหตุนี้ผู้นำจะต้องเป็นคนบุคคลที่มีประสบการณ์สูงสุดในทีมงาน ซึ่งมักจะเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของธุรกิจ

หน้าที่ของหัวหน้าทีมสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์มีดังนี้
1.บุคลากรในทีมที่มีทักษะที่จำเป็น หรือ สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากฝ่ายอื่นๆเมื่อมีความจำเป็น
2.การแบ่งงานและบทบาทหน้าที่สำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม เช่น หัวหน้าทีม ผู้วางแผนงาน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับที่มาของตราผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
3.การมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งควรจะเริ่มตั้งวัตถุประสงค์ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานด้วยกัน
4.การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าการสื่อสารการตลาดที่ดีและไม่ดีควรจะเป็นอย่างไร
5.การทำงานอยู่ร่วมกันตลอดตั้งแต่ต้นจนจบโครงการสื่อสารการตลาด เพราะเมื่อทำงานร่วมกันก็จะมีทักษะร่วมกันมากขึ้น
6.การเปิดใจรับแนวคิดใหม่จากภายนอก
7.การแบ่งปันการเรียนรู้

นอกเหนือไปจากนั้น สมาชิกในทีมก็จะต้องรู้สึกมีความสุข สนุกเพลิดเพลินจากการทำงานร่วมกัน แต่ถ้าสมาชิกในทีมมีความตรึงเครียดมากเกิดไป ไม่มีร้อยยิ้ม หรือไม่หัวเราะให้กัน ก็อาจจะมีสัญลักษณะของปัญหาที่ผู้นำควรจะเข้าไปจัดการแก้ไข

ในบล็อคถัดไปจะเล่าถึงว่า การสื่อการเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมของบริษัทข้ามชาติระดับโลกมักจะเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง