Read more about the article องค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
Key elements of brand communication

องค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ

เป็นเวลามากกว่า 30 ปีที่ บริษัทข้ามชาติระดับโลกทำงานร่วมกับเอเจนซีโฆษณาเพื่อจะพัฒนาหลักการที่จะเข้าและสามารถตั้งวัตถุประสงค์ในการสื่อสารการตลาดและการเลือกชิ้นงานและความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารการตลาด และในปัจจุบันวงการสื่อก็มีการขยายตัวและมีความหลากหลายมากขึ้น ประกอบการเกิดขึ้นขึ้นของสื่อออนไลน์ต่างๆที่เข้ามาทดแทนสื่อดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ดี องค์ประกอบที่พิสูจน์แล้วว่าทำให้ตราผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จมีดังนี้1.การที่แนวคิดในการสื่อสารการตลาดมีพื้นฐานมาจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้งและได้ผ่านการประเมินว่าผู้บริโภคเป้าหมายจะมีปฏิกริยาอย่างไร ซึ่งเป้าหมายสูงสุดก็คือก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์2.การนำเสนอสิ่งที่ตราผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกับตราผลิตภัณฑ์อื่นอย่างเห็นได้ชัด มิใช่เพียงแค่ควาแตกต่างในกลยุทธ์ของตราผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่แนวคิดและสื่อที่นำมาใช้ในการสื่อสารก็จะต้องแตกต่างด้วย เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน3.การให้ความสำคัญและเลือกใช้แนวคิดที่มีความชัดเจนตรงประเด็นที่สุดและเป็นแนวคิดที่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะไม่ล้าสมัยไปได้ง่ายและสามารถที่จะนำไปใช้บนสื่อที่หลากหลายแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสื่อดั้งเดิมหรือสื่ออนไลน์ และการนำไปปฏิบัติจริงก็จะต้องสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่องด้วย4.การสื่อสารที่มีความเรียบง่ายและสื่อสารได้อย่างชัดเจน แจ่มแจ้ง5.การสื่อสารที่สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป้าหมาย สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคเป้าหมายได้6.มีคามน่าเชื่อถือ เป็นจริงเพื่อที่จะสามารถชัดจูงใจผู้บริโภคได้7.สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของตราผลิตภัณฑ์และบุคลิกภาพของตราผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับตราผลิตภัณฑ์8.การสร้างการมีมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคเป้าหมายให้เกิดความบันเทิง ก็จะทำให้เป็นประสบการณ์ที่เป็นไปในเชิงบวกที่กล่าวมาทั้ง 8 ประการนี้มาจากประสบการณ์ที่เคยทำงานในบริษัทข้ามชาติและมีการพิจารณาถึงองค์ประกอบเหล่านี้ในการสื่อสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

Continue Readingองค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
Read more about the article ผู้นำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์
Effective Leadership for Brand Communication

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์

หัวใจสำคัญและเบื้องหลังของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ก็คือการที่มีผู้นำที่มีประสิทธิภาพ บทบาทของผู้นำคือการนำทีมงาน ในบางครั้งมีความเข้าใจผิดว่าผู้นำมีหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร (Gatekeeper) ที่จะต้องคอยกลั่นกรองและตอบสนองสิ่งที่ทีมงานนำเสนอ แต่จริงๆแล้วผู้นำมีหน้าที่ในการริเริ่มสิ่งใหม่ (Initiate) โดยผู้นำก็จะต้องได้รับอำนาจในการตัดสินใจ และจะต้องมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนลำดับแรกๆในการสื่อสารเืพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์ก็คือ การเขียนบรีฟให้กับเอเจนซี หรือ บริษัทสร้างสรรค์และซื้อสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด โดยผู้นำจะเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายเกี่ยวกับบรีฟที่จะส่งต่อให้กับเอเจนซี ดังนั้นผู้นำจะต้องมีอำนาจ มีความมั่นใจ และกล้าเสี่ยง เพราะถ้ามีสมาชิกในทีมที่อ่อนประสบการณ์ก็มักจะเลือกทางที่คุ้นเคยและอาจจะไม่ทำให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด เพราะงานด้านการสื่อสารจะเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ด้วยเหตุนี้ผู้นำจะต้องเป็นคนบุคคลที่มีประสบการณ์สูงสุดในทีมงาน ซึ่งมักจะเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของธุรกิจ หน้าที่ของหัวหน้าทีมสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์มีดังนี้1.บุคลากรในทีมที่มีทักษะที่จำเป็น หรือ สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากฝ่ายอื่นๆเมื่อมีความจำเป็น2.การแบ่งงานและบทบาทหน้าที่สำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม เช่น หัวหน้าทีม ผู้วางแผนงาน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับที่มาของตราผลิตภัณฑ์ เป็นต้น3.การมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน…

Continue Readingผู้นำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์