ขยายเพดานการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

เป็นเวลานานหลายปีมาแล้ว การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อให้สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีได้นั้น  จะต้องพิจารณาจำนวนหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ลูกหนี้รายเล็ก ไม่เกิน  100,000 บาท (แต่ถ้าเป็นลูกหนี้ของธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตัวเลขจะอยู่ที่ไม่เกิน 200,000 บาท) ลูกหนี้รายกลาง ไม่เกิน 500,000 บาท และลูกหนี้รายใหญ่ คือมีจำนวนเกิน 500,000 บาทขึ้นไป โดยการจำหน่ายหนี้สูญจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 186…

Continue Readingขยายเพดานการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล