ประเภทบทความวิชาการ (Types of Academic Articles)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

บทความวิชาการแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ บทความวิชาการทั่วไป บทความปริทัศน์ และบทความวิจัย  1 บทความวิชาการทั่วไป เป็นบทความที่นำเสนอความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งได้จากการอ่าน การสังเกต การสัมภาษณ์ ฯลฯ โดยผู้เขียนเลือกสาระที่สำคัญนำมาเขียนให้ความรู้ทางวิชาการ อาจเป็นลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 2 บทความปริทัศน์ เป็นบทความที่นำเสนอเนื้อหาวิชาการสังเคราะห์จากแนวคิดของนักวิชาการหลายๆ ท่าน ที่มีคามคิดเห็นสอดคล้องหรือแตกต่างกัน มีแหล่งข้อมูลหลากหลาย โดยผู้เขียนจะวิเคราะห์แนวคิดดังกล่าว มาเปรียบเทียบ สรุปประเด็น วิจารณ์ เสนอแนะ ฯลฯ 3…

Continue Readingประเภทบทความวิชาการ (Types of Academic Articles)

บทความวิชาการ (Academic Articles)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

บทความวิชาการเป็นบทความที่มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้และความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีการอ้างอิงอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ และมีหลักฐานมาประกอบการอธิบาย โดยวัตถุประสงค์ของบทความวิชาการมี 3 ประการหลักๆ ได้แก่ 1) เพื่อเสนอความคิดใหม่ๆ 2) เพื่อเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือการค้นพบใหม่ๆ 3) เพื่อเสนอวิธีแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาทางวิชาการและในศาสตร์ที่ผู้เขียนมีความรู้ สนใจ และต้องการเผยแพร่แก่ผู้อ่าน               ทั้งนี้บทความวิชาการมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และส่วนท้าย ดังนี้               1 ส่วนนำ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง…

Continue Readingบทความวิชาการ (Academic Articles)